Warunki użytkowania

Ogólne warunki korzystania z usług ŠKODA Connect

I. Zakres

1. ŠKODA AUTO a.s., tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 29301 Mladá Boleslav, Czechy (nr rej.: 00177041), spółka zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Pradze pod numerem B 332 (zwana dalej „ŠKODA AUTO”) świadczy mobilne usługi sieciowe („ŠKODA Connect”) na potrzeby niektórych pojazdów marki ŠKODA („Pojazd”).

2. W niniejszych ogólnych warunkach korzystania z pakietu usług ŠKODA Connect („OWK”) zdefiniowano prawa i obowiązki spółki ŠKODA AUTO i właściciela lub autoryzowanego użytkownika Pojazdu („Klient”) podczas składania Zamówienia (zawierania umowy użytkowania usług ŠKODA Connect), konfiguracji i korzystania z usług ŠKODA Connect, a także aplikacji mobilnej ŠKODA Connect („aplikacja ŠKODA Connect”). Klient może bezpłatnie pobrać aplikację ŠKODA Connect za pośrednictwem sklepu z aplikacjami („Platforma”) odpowiedniego operatora („Operator platformy”). Stroną umowy zgodnie z treścią niniejszych OWK w związku z korzystaniem z aplikacji ŠKODA Connect i jej zawartości jest spółka ŠKODA AUTO a. s., a nie Operator platformy. Sam Pojazd i jego wyposażenie podlegają wyłącznie warunkom Zamówienia pojazdu (umowy kupna, leasingu lub wynajmu).

3. Aby korzystać z usług ŠKODA Connect, Klient musi:

› utworzyć konto użytkownika w Portalu ŠKODA Connect lub w aplikacji ŠKODA Connect spółki ŠKODA AUTO (www.skoda-connect.com; „Portal ŠKODA Connect”; punkt III);

› zawrzeć ze spółką ŠKODA AUTO umowę o świadczenie usług w ramach portalu ŠKODA Connect lub aplikacji ŠKODA Connect dla każdego posiadanego lub użytkowanego Pojazdu w Portalu ŠKODA Connect („Zamówienie”; punkt IV);

› przeprowadzić jednorazowy proces nawiązania łączności, aby powiązać Pojazd z kontem użytkownika po złożeniu Zamówienia („Aktywacja”; punkt V).

Jeżeli Pojazd (w zależności od modelu, roku modelowego i wyposażenia) oferuje usługę „Połączenie alarmowe”, Klient może korzystać z tej funkcji bez konieczności posiadania konta użytkownika, Zamówienia dla danego Pojazdu i autoryzacji.

Niektóre usługi ŠKODA Connect mogą wymagać weryfikacji tożsamości i/lub wprowadzenia osobistego numeru identyfikacyjnego (S-PIN) przed każdorazowym przyznaniem dostępu. Więcej informacji można znaleźć w Portalu ŠKODA Connect i instrukcji użytkowania pojazdu. Klient musi traktować numer S-PIN jako ściśle poufny. W przypadku ujawnienia numeru S-PIN osobie trzeciej Klient zobowiązuje się do natychmiastowej zmiany numeru S-PIN. Ze względów bezpieczeństwa zawsze korzystaj z najnowszej wersji aplikacji ŠKODA Connect, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie S-PIN.

4. Poniższe informacje dotyczą pierwszego Zamówienia na świadczenie usług ŠKODA Connect dla nowego Pojazdu: Zamówienie na świadczenie usług ŠKODA Connect dla Pojazdu (patrz punkt VII) należy złożyć w ciągu dziewięćdziesięciu (90) dni od chwili odebrania Pojazdu przez Klienta („Wstępny okres Zamówienia”). W przeciwnym wypadku okres świadczenia usług (patrz punkt XI.1) zostanie skrócony o liczbę dni, które upłyną od końca Wstępnego okresu Zamówienia do dnia rzeczywistego złożenia Zamówienia.

5. Spółka ŠKODA AUTO zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści niniejszych OWK w sposób postrzegany jako uzasadniony względem Klienta. Wszelkie poprawki do niniejszych OWK, odnoszące się do praw i obowiązków stron umowy, będą obowiązujące dla Klienta, jeżeli Klient otrzyma wiadomość e-mail z zawiadomieniem o wprowadzeniu poprawek na co najmniej cztery (4) tygodnie przed planowanym wejściem poprawek w życie. Poprawki zostaną włączone do treści niniejszych OWK pod warunkiem, że Klient nie wniesie pisemnego sprzeciwu w ciągu trzech (3) tygodni od otrzymania zawiadomienia, a także pod warunkiem, że zawiadomienie otrzymane przez Klienta od ŠKODA AUTO zawiera wyraźne informacje na temat konsekwencji wprowadzenia poprawek. Jeżeli Klient sprzeciwi się w stosownym czasie wprowadzeniu poprawek, poprawki nie będą dla Klienta obowiązujące. W takim wypadku spółce ŠKODA AUTO przysługiwać będzie prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usług ŠKODA Connect za jednomiesięcznym (1) powiadomieniem.

6. ŠKODA AUTO zastrzega sobie również prawo do okresowego wdrażania („beta testy”) nowych usług, funkcjonalności, interfejsów lub produktów związanych z usługami ŠKODA Connect na konkretne rynki i/lub dla konkretnych grup klientów, bez wcześniejszego powiadomienia.

II. ŠKODA Connect

1. Opis usług ŠKODA Connect można znaleźć w konfiguratorze samochodu, w papierowej dokumentacji oraz w Portalu ŠKODA Connect. To, z których usług ŠKODA Connect może korzystać Klient, zależy od dostępności poszczególnych usług w danym kraju oraz od modelu, roku modelowego i wyposażenia Pojazdu. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach internetowych ŠKODA AUTO i/lub stronach internetowych stosownego importera marki ŠKODA oraz w stosownych instrukcjach użytkowania.

2. Z usług ŠKODA Connect można korzystać za pośrednictwem:

› fabrycznie zainstalowanego systemu nawigacji w Pojeździe,

› modułu wykonywania telefonów alarmowych przeznaczonego również do obsługi usług ŠKODA Connect,

› Portalu ŠKODA Connect oraz

› aplikacji ŠKODA Connect (zależnie od dostępności).

› smartwatchy (Apple Watch, Android Wear, Samsung Gear)

3. Dalszy rozwój wyposażenia samochodowego oraz technologii i usług informatycznych wykorzystujących Internet może wymagać modyfikacji i dalszego rozwoju usług ŠKODA Connect odpowiednio do nowych opcji technicznych i zmian w zachowaniach Klienta. Dlatego też ŠKODA AUTO zastrzega sobie prawo do modyfikacji usług ŠKODA Connect w sposób akceptowany przez Klienta.

4. ŠKODA AUTO zastrzega sobie prawo do rozszerzania, ograniczania lub modyfikowania zawartości funkcji aplikacji ŠKODA Connect w drodze aktualizacji udostępnianych Klientowi za pośrednictwem Platformy.

5. ŠKODA AUTO podejmie wszelkie możliwe kroki w celu zapewnienia stałej dostępności usług ŠKODA Connect, a w razie usterek podejmie wszelkie kroki wymagane do bezzwłocznego usunięcia. W przypadku zaistnienia siły wyższej (np. wojen, klęsk żywiołowych, złej pogody lub sporów pracowniczych) lub konieczności przeprowadzenia konserwacji, napraw lub innych działań dotyczących urządzeń technicznych ŠKODA AUTO lub urządzeń technicznych osób trzecich będących dostawcami danych, treści, informacji lub usług przesyłowych mogą jednak wystąpić nieuniknione tymczasowe usterki, przerwy w działaniu lub ograniczenie wydajności (szybkości) działania usług ŠKODA Connect. Ponadto intensywne jednoczesne użytkowanie usług ŠKODA Connect może doprowadzić do ograniczenia ich wydajności (szybkości).

6. W przypadku wystąpienia usterek lub problemów technicznych Klient może skontaktować się z Działem obsługi klienta. Dane kontaktowe można znaleźć w Portalu ŠKODA Connect.

III. Konto użytkownika ŠKODA Connect

1. Aby korzystać z usług ŠKODA Connect, Klient musi utworzyć konto użytkownika ŠKODA i zalogować się w usługach ŠKODA Connect, używając swojej nazwy użytkownika i hasła. W tym celu Klient musi wprowadzić swój adres e-mail i utworzone hasło (dane logowania).

2. Założenie konta Klienta w Portalu ŠKODA Connect i aplikacji ŠKODA Connect i zarządzanie nim podlega następującym warunkom:

3. Klient musi dobrać hasło dostępu do konta Klienta w taki sposób, aby osoby trzecie nie mogły go łatwo odgadnąć. W szczególności nie należy jako hasła używać imienia i nazwiska lub daty urodzenia, a także imion członków rodziny. To samo dotyczy prostych kombinacji liczbowych (np. 12345).

Hasło musi składać się z co najmniej siedmiu (7) znaków i spełniać dwa (2) z poniższych kryteriów: wielka litera, znak specjalny, mała litera, cyfra.

4. Klient jest zobowiązany do zachowania swojego hasła w ścisłej tajemnicy. W razie ujawnienia hasła stronie trzeciej Klient musi bez zbędnej zwłoki zmienić hasło lub, jeśli nie może już uzyskać dostępu do swojego konta, skontaktować się z Działem obsługi klienta.

5. Klient jest zobowiązany upewnić się, że dane wprowadzone w ustawieniach konta Klienta są prawdziwe i kompletne. Ze względu na fakt, że komunikacja pomiędzy ŠKODA AUTO i Klientem odbywa się między innymi również za pośrednictwem poczty elektronicznej, Klient musi posiadać ważny adres e-mail i dostęp do danego konta poczty elektronicznej. W przypadku zmiany adresu e-mail lub innych danych należy bez zbędnej zwłoki zaktualizować je na koncie Klienta za pośrednictwem Portalu ŠKODA Connect ( www.skoda-connect.com).

6. Klient może uzyskać dostęp do danych konta Klienta w Portalu ŠKODA Connect (www.skoda-connect.com) lub w aplikacji ŠKODA Connect po zalogowaniu się na konto, gdzie możliwa jest również aktualizacja danych.

7. Klient może skorzystać z konta użytkownika ŠKODA, które zostało utworzone już wcześniej dla innej aplikacji ŠKODA. Konto użytkownika ŠKODA umożliwia Klientowi logowanie się do innych aplikacji spółki ŠKODA AUTO. W tym celu Klient musi wprowadzić swój adres e-mail i utworzone hasło (dane logowania).

8. ŠKODA AUTO zapewnia Klientowi bezpłatny dostęp do konta użytkownika ŠKODA.

IV. Zamówienie na usługi ŠKODA Connect

1. Po zalogowaniu się w Portalu ŠKODA Connect lub aplikacji ŠKODA Connect Klient ma możliwość zamówienia usług ŠKODA Connect i zawarcia ze spółką ŠKODA AUTO umowy o świadczenie usług ŠKODA Connect na potrzeby pojedynczego Pojazdu. Kliknięcie przez Klienta przycisku zamówienia będzie rozumiane jako skierowana do ŠKODA AUTO oferta zawarcia umowy o świadczenie usług ŠKODA Connect.

2. ŠKODA AUTO prześle następnie Klientowi wiadomość e-mail na adres e-mail wprowadzony w ustawieniach konta użytkownika ŠKODA. Wiadomość ta stanowi potwierdzenie otrzymania Zamówienia przez ŠKODA AUTO i zawiera szczegółowe informacje dotyczące Zamówienia („Potwierdzenie Zamówienia”). Potwierdzenie Zamówienia oznacza akceptację oferty Klienta przez ŠKODA AUTO. Przesłanie Potwierdzenia Zamówienia na adres e-mail Klienta jest równoznaczne z zawarciem ze spółką ŠKODA AUTO umowy o świadczenie usług ŠKODA Connect .

3. Jeżeli Klient jest konsumentem, przysługuje mu prawo do anulowania Zamówienia w ciągu 14 dni bez podania przyczyny. Okres do namysłu trwa 14 dni od daty zawarcia umowy o świadczenie usług ŠKODA Connect. Instrukcje dotyczące odstąpienia od umowy i przykładowy formularz odstąpienia zostaną przesłane Klientowi wraz z Potwierdzeniem Zamówienia (patrz Załącznik 1).

V. Aktywacja

1. Po złożeniu pierwszego Zamówienia na usługi ŠKODA Connect dla danego Pojazdu Klient musi następnie aktywować usługi ŠKODA Connect. W następstwie procesu aktywacji Pojazd zostanie powiązany z kontem użytkownika Klienta.

2. Klient może aktywować dany Pojazd i wykonać wszystkie inne wymagane czynności w Portalu ŠKODA Connect lub aplikacji ŠKODA Connect. Jeżeli Pojazd jest wyposażony w fabrycznie zainstalowany system nawigacji lub radio zgodne z usługami, Klient powinien przeprowadzić proces aktywacji w następujący sposób:

› Należy zapamiętać lub zanotować 8-cyfrowy PIN rejestracyjny („PIN rejestracyjny”) wyświetlony na ekranie i jednocześnie przesłany na adres e-mail wprowadzony w danych konta użytkownika ŠKODA.

› Wprowadzić PIN rejestracyjny do systemu nawigacji/radia Pojazdu w ciągu trzydziestu (30) dni od chwili zawarcia umowy o świadczenie usług ŠKODA Connect.

› Odczekać, aż na wyświetlaczu systemu nawigacji/radia pojawi się komunikat informujący o pomyślnej aktywacji.

3. Niektóre usługi mogą wymagać dodatkowej weryfikacji tożsamości Klienta za pośrednictwem partnera serwisowego ŠKODA AUTO.

VI. Transfer danych

1. Usługi ŠKODA Connect (obejmujące usługi Care Connect i Infotainment Online) wymagają

· mobilnego transferu danych pomiędzy Pojazdem i ŠKODA AUTO („Serwerem danych”), a

· podczas korzystania z usług ŠKODA Connect za pośrednictwem Portalu ŠKODA Connect lub aplikacji ŠKODA Connect także transferu danych pomiędzy urządzeniem Klienta (smartfonem, tabletem, komputerem itp.) i Serwerem danych. Transfer danych nie wchodzi w zakres usług świadczonych przez ŠKODA AUTO. W tym wypadku obowiązywać będą wyłącznie warunki umowy zawartej z dostawcą usług telekomunikacyjnych. Może się to wiązać z dodatkowymi kosztami. Dotyczy to w szczególności opłat za połączenia i roaming. ŠKODA AUTO nie ma wpływu i nie ponosi odpowiedzialności za tego rodzaju koszty.

VII. Transfer danych pomiędzy Pojazdem i Serwerem danych na potrzeby usług Care Connect

1. Nawiązanie łączności pomiędzy Pojazdem i Serwerem danych na potrzeby obsługi usług Care Connect wchodzi w zakres usług świadczonych przez ŠKODA AUTO. Połączenie umożliwiające transfer danych jest nawiązywane za pośrednictwem karty SIM instalowanej fabrycznie w Pojeździe. Klient nie musi zawierać odrębnych umów z operatorem sieci komórkowej i nie ponosi żadnych kosztów połączenia ani roamingu.

2. Pakiet usług Care Connect został zaprojektowany w taki sposób, aby transfer danych pomiędzy Pojazdem i Serwerem danych mógł funkcjonować niezależnie od kraju, do którego wyeksportowano Pojazd w celu dokonania pierwotnego zarejestrowania. Opis usług ŠKODA Connect można znaleźć w konfiguratorze Pojazdu, w papierowej dokumentacji oraz w Portalu ŠKODA Connect. Dostępność usług w poszczególnych krajach zależy również od modelu, roku modelowego i wyposażenia Pojazdu.

3. Nawiązanie i wydajność (szybkość) połączenia na potrzeby transferu danych pomiędzy Pojazdem i Serwerem danych ŠKODA AUTO zależy od szeregu czynników pozostających poza zakresem wpływu i odpowiedzialności ŠKODA AUTO. Dotyczy to w szczególności:

› zasięgu usług mobilnych w miejscu, w którym znajduje się Pojazd,

› zakłóceń, niepożądanych zdarzeń lub przerw w odbiorze sygnału mobilnego spowodowanych przez tunele, garaże, przejazdy podziemne lub inne czynniki zakłócające (warunki pogodowe takie jak burze, urządzenia zakłócające, budynki, mosty lub wzgórza, intensywny ruch w sieci mobilnej obsługującej dany telefon itp.).

VIII. Transfer danych pomiędzy Pojazdem i Serwerem danych na potrzeby usług Infotainment Online

1. W celu nawiązania połączenia na potrzeby transferu danych pomiędzy Pojazdem i Serwerem danych w ramach ŠKODA Connect – Infotainment Klient musi podłączyć kartę SIM objętą aktywną taryfą transferu danych i ważną umową o świadczenie mobilnych usług telekomunikacyjnych do fabrycznie zainstalowanego systemu nawigacji w Pojeździe. Informacje dotyczące podłączania karty SIM do systemu nawigacji można znaleźć w instrukcji użytkowania Pojazdu lub systemu nawigacji.

2. Transfer danych opisany w niniejszym punkcie podlega wyłącznie warunkom umowy zawartej przez Klienta z dostawcą usług telekomunikacyjnych. Może się to wiązać z dodatkowymi kosztami. Dotyczy to w szczególności opłat za połączenia i roaming. Firma ŠKODA AUTO nie ma wpływu na żadne tego rodzaju koszty i nie ponosi za nie odpowiedzialności.

IX. Opłaty za korzystanie/ceny, prawo do odstąpienia

1. Pierwsze Zamówienie na usługi ŠKODA Connect dla nowego Pojazdu jest bezpłatne i podlega warunkom Zamówienia Pojazdu. W przypadku wszystkich kolejnych Zamówień obowiązuje ryczałtowa stawka za korzystanie płatna na początku okresu umownego za cały okres świadczenia usług. Obowiązują ceny wskazane w informacjach dotyczących Zamówienia. Płatności można dokonywać, korzystając z metod płatności wymienionych w informacjach dotyczących Zamówienia.

2. W przypadku braku dokonania płatności w terminie określonym w Potwierdzeniu Zamówienia firma ŠKODA AUTO wyśle do Klienta wiadomość e-mail z przypomnieniem o konieczności dokonania płatności. Jeżeli firma ŠKODA AUTO nie odnotuje wpływu należności w kolejnym terminie wyznaczonym w przypomnieniu, zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji Zamówienia/umowy o świadczenie usług ŠKODA Connect za powiadomieniem w formie wiadomości e-mail

"

X. Okres obowiązywania

1. Umowa o świadczenie usług ŠKODA Connect będzie obowiązywać przez okres uzgodniony w treści Zamówienia („Okres świadczenia usług”).

2. W przypadku nowych Pojazdów zastosowanie ma poniższe postanowienie: Jeżeli Klient nie złoży Zamówienia w ciągu dziewięćdziesięciu (90) dni od chwili odebrania Pojazdu („Wstępny okres Zamówienia”), Okres świadczenia usług zostanie skrócony o liczbę dni, które upłyną od końca Wstępnego okresu Zamówienia do dnia rzeczywistego złożenia Zamówienia.

3. Okres świadczenia usług jest powiązany z Pojazdem i jest widoczny w danych konta użytkownika Klienta.

4. Po upływie Okresu świadczenia usług umowa o świadczenie usług ŠKODA Connect ulegnie automatycznemu wygaśnięciu, bez konieczności podejmowania jakikolwiek działań przez firmę ŠKODA AUTO lub Klienta.

5. Firma ŠKODA AUTO wyśle do Klienta wiadomość e-mail z przypomnieniem o możliwości przedłużenia umowy w stosownym czasie przed upływem Okresu świadczenia usług. Aby przedłużyć umowę, Klient może złożyć nowe Zamówienie na usługi ŠKODA Connect na kolejny okres za pośrednictwem Portalu ŠKODA Connect.

XI. Rozwiązanie i przeniesienie umowy

1. Wyklucza się możliwość rozwiązania umowy o świadczenie usług ŠKODA Connect w Okresie świadczenia usług. Nie wpływa to na prawo do rozwiązania umowy w trybie wyjątkowym z poważnych przyczyn dotyczących znaczącego naruszenia zobowiązań umownych przez dowolną ze Stron.

2. ŠKODA AUTO zastrzega sobie prawo do przeniesienia umowy o świadczenie usług ŠKODA Connect (bez jakiejkolwiek zmiany postanowień umownych) na inną firmę w obrębie Grupy ŠKODA. Klient udziela w tym celu zgody firmie ŠKODA AUTO. W stosownym czasie firma ŠKODA AUTO powiadomi o tym fakcie Klienta w formie pisemnej.

XII. Prawo do użytkowania i wykorzystanie danych

1. Klient otrzymuje niewyłączne prawo do korzystania z usług ŠKODA Connect w Okresie świadczenia usług oraz z powiązanych treści i informacji bez ograniczeń czasowych. Klientowi zabrania się ujawniania osobom trzecim i/lub rozpowszechniania treści i informacji uzyskanych za pośrednictwem usług ŠKODA Connect w celach komercyjnych.

2. Klient otrzymuje darmowe, niewyłączne, nieprzenoszalne i niedopuszczające udzielania podlicencji prawo do korzystania z aplikacji ŠKODA Connect zgodnie z warunkami niniejszych OWK.

3. ŠKODA AUTO zobowiązuje się chronić dane osobowe Klienta i wykorzystywać je, za uprzednią i wyraźną zgodą Klienta, wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy o świadczenie usług ŠKODA Connect zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami; szczegółowy opis znajduje się w Informacjach o przetwarzaniu danych osobowych . Klient udziela ŠKODA AUTO niewyłącznego, tymczasowego, nieograniczonego, przenoszalnego i dopuszczającego udzielanie podlicencji prawa do wykorzystywania innych danych, w szczególności danych technicznych, które nie zawierają odniesień do danych osobowych Klienta lub z których dane takie zostały usunięte (danych zanonimizowanych). W tym kontekście nie zostaną ujawnione żadne dane osobowe, a danych zanonimizowanych nie będzie można powiązać z Klientem.

XIII. Obowiązki Klienta

1. Klient zobowiązuje się korzystać z usług ŠKODA Connect bez naruszania postanowień niniejszych OWK, wymogów prawnych, praw osób trzecich lub norm moralnych. Dotyczy to również przypadków udostępnienia usług ŠKODA Connect lub Pojazdu osobom trzecim.

2. Jeżeli z Pojazdu korzysta osoba trzecia (np. członek rodziny lub pracownik Klienta), Klient musi podjąć stosowne kroki (np. uzyskać zgodę strony trzeciej) w celu zapewnienia, że dostęp Klienta do usług ŠKODA Connect nie stanowi naruszenia jakichkolwiek praw osoby trzeciej. Należy zauważyć, że Klient będzie mieć dostęp do informacji na temat Pojazdu, a więc (pośrednio) również na temat osoby trzeciej (działań, miejsca ostatniego postoju itp.).

3. Podczas korzystania z aplikacji ŠKODA Connect należy przestrzegać praw autorskich, praw do używania nazw i znaków towarowych, a także innych praw ŠKODA AUTO i innych osób trzecich (w szczególności praw osobistych). Korzystanie z aplikacji ŠKODA Connect niezgodnie z tymi warunkami jest zabronione. Klient musi powstrzymać się od wszelkich przypadków nieprawidłowego wykorzystania aplikacji ŠKODA Connect. Zabrania się w szczególności integrowania aplikacji ŠKODA Connect lub jej części z innymi witrynami internetowymi, prywatnymi lub komercyjnymi, oraz ich rozpowszechniania w celach komercyjnych.

4. Jeżeli Klient jest jednocześnie kierowcą, usługi oferowane w aplikacji ŠKODA Connect mogą być wykorzystywane podczas jazdy wyłącznie pod warunkiem, że nie odwracają uwagi Klienta od sytuacji na drodze i jest to zgodne z przepisami o ruchu drogowym.

5. Za pośrednictwem usługi „Raport o kondycji Pojazdu” Klient może uzyskać dostęp do wybranych bieżących ostrzeżeń lub raportów o błędach dotyczących Pojazdu, które mają jednak wyłącznie charakter informacyjny. Klient jest zobowiązany postępować wyłącznie zgodnie z ostrzeżeniami i raportami o błędach dotyczącymi Pojazdu.

6. W przypadku zawinionego naruszenia wymienionych tu obowiązków Klient poniesie odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez ŠKODA AUTO i zobowiązuje się zwolnić ŠKODA AUTO z wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia osób trzecich wysuwane w związku z takim naruszeniem.

XIV. Obowiązki i odpowiedzialność prawna ŠKODA AUTO

1. ŠKODA AUTO nie ma obowiązku upewniać się, że dane, treści i informacje dostarczane przez osoby trzecie na potrzeby usług ŠKODA Connect są aktualne, poprawne, kompletne i/lub wysokiej jakości. ŠKODA AUTO nie będzie sprawdzać ani modyfikować żadnych tego rodzaju danych, treści i informacji.

2. ŠKODA AUTO nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego korzystania z usług ŠKODA Connect lub aplikacji ŠKODA Connect. Dotyczy to w szczególności przypadków, w których kierowca Pojazdu nie skupia się na drodze podczas jazdy w wyniku korzystania z usług ŠKODA Connect lub aplikacji ŠKODA Connect, co jest przyczyną wypadku.

3. ŠKODA AUTO nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody powstałe w wyniku niezgodności ostrzeżeń i komunikatów o błędach usługi „Raport o kondycji Pojazdu” z faktycznymi wskazaniami Pojazdu (punkt XIII.5).

4. ŠKODA AUTO nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody powstałe, jeśli Klient wybrał nieodpowiednie hasło/kod S-PIN (patrz punkt III.3) lub nie zachował hasła/kodu S-PIN w tajemnicy, ani za żadne szkody powstałe w wyniku działań osób trzecich, którym Klient udostępnił usługi ŠKODA Connect (patrz punkt XIII.2).

5. Ponadto ŠKODA AUTO ponosi odpowiedzialność zgodnie z następującymi postanowieniami:

a) Jeżeli przepisy wymagają od ŠKODA AUTO pokrycia szkód powstałych w wyniku nieznacznych zaniedbań, ŠKODA AUTO ponosi odpowiedzialność wyłącznie w ograniczonym zakresie: spółka ponosi odpowiedzialność jedynie w przypadku naruszenia któregoś ze swoich zasadniczych zobowiązań umownych. Zakres odpowiedzialności ogranicza się ponadto do szkód, które dają się przewidzieć i mają charakter typowy w chwili zawarcia umowy.

b) Niezależnie od winy leżącej po stronie ŠKODA AUTO, niniejsze postanowienia nie wpływają na potencjalną odpowiedzialność z tytułu nieuczciwego zatajenia wad, postanowień gwarancyjnych lub przepisów dotyczących odpowiedzialności z tytułu wad produktowych.

c) Odpowiedzialność osobista przedstawicieli prawnych, agentów i pracowników ŠKODA AUTO za szkody spowodowane przez te osoby w drodze zwykłego zaniedbania podlega wyłączeniu. W przypadku odpowiedzialności za szkody spowodowane przez te osoby w drodze rażącego zaniedbania, z wyjątkiem przedstawicieli prawnych i kadry kierowniczej, zastosowanie mają ograniczenia odpowiedzialności zdefiniowane w punkcie XIII.5.a dotyczące takich sytuacji w ŠKODA AUTO.

Ograniczenia odpowiedzialności zdefiniowane w niniejszym punkcie XIII.5 nie mają zastosowania w sytuacjach dotyczących zgonu, obrażeń ciała lub uszczerbku na zdrowiu.

XV. Przeniesienie prawa własności Pojazdu

1. Umowa o świadczenie usług ŠKODA Connect jest zawsze przypisana do jednego wybranego Pojazdu i nie może zostać przeniesiona z jednego Pojazdu na inny. Dlatego też dokonując sprzedaży lub trwałego przeniesienia prawa własności Pojazdu na osobę trzecią („Nabywcę”), Klient jest zobowiązany:

› usunąć swoje dane osobowe z Pojazdu,

› usunąć swój sprzęt (kartę SIM) z Pojazdu, chyba że zamierza przekazać go Nabywcy wraz z Pojazdem,

› usunąć Pojazd ze swojego konta użytkownika ŠKODA.

2. Nabywca może korzystać z usług ŠKODA Connect po założeniu konta użytkownika ŠKODA (punkt III), złożeniu Zamówienia na usługi ŠKODA Connect (punkt IV) i aktywowaniu usług (punkt V). Nabywca otrzymuje jednocześnie licencję na usługi powiązane z danym Pojazdem.

3. Aby przeniesienie umowy o świadczenie usług ŠKODA Connect na Nabywcę było skuteczne, wymagana jest zgoda ŠKODA AUTO, której udzielenia firma może odmówić wyłącznie z uzasadnionych przyczyn związanych z osobą Nabywcy. Potwierdzenie zamówienia zdefiniowane w punkcie VII.2 będzie uważane za zgodę firmy ŠKODA AUTO na przeniesienie umowy.

XVI. Sąd właściwy i prawo właściwe

1. Wyłączną właściwością sądową dla wszystkich roszczeń wynikających z i związanych z umową o świadczenie usług ŠKODA Connect oraz związanych z tymi usługami będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby firmy ŠKODA AUTO pod warunkiem, że Klient jest osobą prawną.

2. Jeżeli Klient jest konsumentem, ŠKODA AUTO może dochodzić swoich roszczeń wobec Klienta wyłącznie przed sądem właściwym dla jego miejsca zameldowania lub zamieszkania. Klient ma prawo dochodzić swoich roszczeń wobec firmy ŠKODA AUTO przed sądem właściwym dla swojego miejsca zameldowania lub zamieszkania i w każdej prawnie dozwolonej jurysdykcji.

3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy o świadczenie usług ŠKODA Connect będą rozstrzygane wyłącznie zgodnie z prawem czeskim. Wyłącza się zastosowanie postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG). Bez względu na powyższe postanowienie, jeżeli Klient jest konsumentem, zastosowanie mają przepisy prawa właściwe dla miejsca zameldowania lub zamieszkania Klienta w chwili zawarcia umowy.

XVII. Klauzula salwatoryjna

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy straci ważność, nie wpłynie to na ważność pozostałych postanowień. Nieważne postanowienia zostaną zastąpione postanowieniami, które będą jak najdokładniej odzwierciedlać komercyjne przeznaczenie pierwotnych postanowień i zapewnią uzasadnione zabezpieczenie interesów obu stron.

XVIII. Alternatywne i internetowe rozstrzyganie sporów (ADR/ODR)

Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2014 z dnia 21 maja 2013 r. („Rozporządzenie”) Klientowi przysługuje prawo do pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych z tytułu sprzedaży online lub umów o świadczenie usług zawartych pomiędzy Klientem zamieszkałym na terenie Unii Europejskiej i spółką ŠKODA AUTO założoną na terenie Unii Europejskiej w drodze interwencji podmiotu ADR zarejestrowanego zgodnie z treścią art. 20 (2) dyrektywy 2013/11/UE i z wykorzystaniem platformy do internetowego rozstrzygania sporów. Platforma ta jest dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/odr.

XIX. Przetwarzanie danych osobowych, pliki Cookie oraz Google Analytics

1. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików Cookie, wraz z późniejszymi zmianami, są dostępne za pośrednictwem Portalu ŠKODA Connect.

2. ŠKODA AUTO korzysta z dostarczonego przez firmę Google, Inc. („Google”) rozwiązania Google Analytics, które wykorzystuje pliki Cookie oraz różne wbudowane narzędzia do analizowania sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z Portalu ŠKODA Connect i aplikacji ŠKODA Connect. Rozwiązanie Google Analytics obejmuje takie elementy, jak monitorowanie stanu i wydajności konta, podsumowania dotyczące publiczności, aktywni użytkownicy, eksplorator użytkownika, analityka publiczności, jakość odwiedzających, prawdopodobieństwo konwersji, raporty porównawcze, demografia i zainteresowania, raporty przepływu użytkowników, raporty AdWords... Więcej informacji na temat przetwarzania i wykorzystania danych można znaleźć w części Prywatność i warunki w witrynie Google Analytics.

3. Informacje generowane przez pliki Cookie na temat użytkowania witryny internetowej (z uwzględnieniem adresu IP Klienta) mogą być przesyłane do serwerów w Stanach Zjednoczonych i przechowywane na nich. Google wykorzystuje te informacje na potrzeby oceny użytkowania witryny internetowej, sporządzania raportów dotyczących użytkowania dla operatora oraz świadczenia innych usług dotyczących aktywności w witrynie internetowej i korzystania z internetu. Google może także przekazywać te informacje stronom trzecim, jeżeli wymaga tego prawo lub jeżeli takie strony trzecie przetwarzają informacje w imieniu firmy Google. W przypadku Portalu ŠKODA Connect użytkownik może wyłączyć obsługę plików Cookie w witrynie internetowej, jak opisano to powyżej lub poprzez zmianę stosownych ustawień w przeglądarce. Jeśli jednak użytkownik wyłączy wszystkie rodzaje plików Cookie, nie będzie mógł w pełni korzystać z funkcjonalności witryny internetowej. Jeśli natomiast użytkownik nie wyraża zgody na przetwarzanie danych przez Google Analytics w aplikacji ŠKODA Connect, musi natychmiast zaprzestać korzystania z aplikacji.


Załącznik 1

Polityka odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy

Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu czternastu (14) dni bez konieczności podania przyczyny. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje przez okres czternastu (14) dni od daty zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia umowy, użytkownik powinien skontaktować się z Działem obsługi klienta (dane kontaktowe są dostępne w Portalu ŠKODA Connect), przesyłając jednorazowe oświadczenie (np. list przesłany pocztą lub wiadomość poczty elektronicznej) o decyzji dotyczącej anulowania umowy. W tym celu zaleca się skorzystanie ze stosownego załączonego wzoru formularza.

Aby skorzystać z prawa do anulowania umowy w okresie przysługiwania prawa do anulowania umowy, należy przesłać powiadomienie przed upływem tego okresu.

Klient nie może rozwiązać niniejszej umowy z powodu niedostępności, nieprawidłowości lub braku wsparcia dla usług, funkcji, interfejsów lub produktów znajdujących się w fazie beta testów.

Konsekwencje odstąpienia od umowy

Jeżeli użytkownik odstąpi od niniejszej umowy, ŠKODA AUTO musi bezzwłocznie dokonać zwrotu wszystkich płatności otrzymanych od użytkownika, w tym kosztów przesyłki (z wyjątkiem dodatkowych kosztów poniesionych w przypadku wybrania przez użytkownika innego rodzaju przesyłki niż standardowa opcja ekonomiczna oferowana przez ŠKODA AUTO), najpóźniej w ciągu czternastu (14) dni od otrzymania przez ŠKODA AUTO powiadomienia o odstąpieniu od umowy. ŠKODA AUTO zwróci użytkownikowi środki pieniężne, korzystając z metody płatności użytej podczas pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodni z użytkownikiem inną formę płatności. W żadnym wypadku użytkownik nie zostanie obciążony żadnymi kosztami zwrotu środków pieniężnych.


Wzór odstąpienia od umowy

Aby odstąpić od umowy, należy wypełnić niniejszy formularz i przesłać go na adres Działu obsługi klienta dostępny w Portalu ŠKODA Connect.

Ja/my(*), będąc osobą fizyczną (konsumentem), niniejszym odstępuję/-emy od umowy o świadczenie usług ŠKODA Connect (z wyjątkiem usług wykonywania telefonów alarmowych)

dla Pojazdu o numerze identyfikacyjnym pojazdu (VIN) (**):

_______________________________________

Imię i nazwisko Klienta:

_______________________________________

Numer Klienta (***):

_______________________________________

Adres e-mail Klienta wskazany w profilu użytkownika ŠKODA (***):

_______________________________________

Adres Klienta:

________________________________________

Podpis Klienta (tylko, jeśli przesyłany jest dokument w formie papierowej)

________________________________________

Data:

____________________

(*) Niepotrzebne skreślić.
(**) Numer VIN można znaleźć w dolnej części przedniej szyby lub w dokumentach rejestracyjnych Pojazdu.

(***) Dostępny w portalu ŠKODA Connect w profilu użytkownika.

(Data wersji: lipiec 2018 r.)