I. Apimtis

1. „ŠKODA AUTO a.s.“, tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 29301 Mladá Boleslav, Čekija (reg. Nr.: 00177041), registruota Prahos miesto teismo įmonių registre, bylos Nr. B 332 (toliau – „ŠKODA AUTO“) teikia mobiliąsias interneto paslaugas (toliau – „ŠKODA Connect“) tam tikroms „ŠKODA“ prekės ženklo transporto priemonėms (toliau – transporto priemonė).

2. Šios bendrosios „ŠKODA Connect“ naudojimo sąlygos ir nuostatos (toliau – BSN) reglamentuoja „ŠKODA AUTO“ ir transporto priemonės savininko arba įgalioto naudotojo (toliau – klientas) teises ir įsipareigojimus užsakant (sudarant „ŠKODA Connect“ naudojimo sutartį), nustatant ir naudojant „ŠKODA Connect“ ir mobiliąją „ŠKODA Connect“ taikomąją programą (toliau – „ŠKODA Connect App“). Klientas gali naudotis taikomąja programa „ŠKODA Connect App“ nemokamai parsiuntęs ją iš atitinkamo operatoriaus (toliau – platformos operatorius) taikomųjų programų parduotuvės (toliau – platforma). Pagal šias bendrąsias „ŠKODA Connect App“ naudojimo sąlygas ir nuostatas ir jų turinį sutarties šalis yra „ŠKODA AUTO a.s“, o ne platformos operatorius. Pačiai transporto priemonei ir jis įrangai išimtinai taikomos sąlygos ir nuostatos, numatytos transporto priemonės užsakyme (įsigijimo, išperkamosios nuomos arba nuomos sutartyje).

3. Kad klientas galėtų naudotis „ŠKODA Connect“ paslaugomis, jis turi:

› sukurti ŠKODA ID ŠKODA Connect portale arba ŠKODA Connect mobiliojoje programėlėje (II skyrius).

› sukurti ŠKODA Connect vartotojo paskyrą (“Paskyra”) ŠKODA Connect portale arba ŠKODA Connect mobiliojoje programėlėje arba transporto priemonėje - jei tai įmanoma (III skyrius).

› sudaryti sutartį dėl ŠKODA Connect paslaugų naudojimo su ŠKODA AUTO dėl kiekvienos transporto priemonės, kurios savininku jis yra ar valdo ŠKODA Connect portale (žr. V skyrių),

› Po užsakymo įvykdymo, atlikti vienkartinį prijungimo procesą, kad transporto priemonė būtų susieta su vartotojo paskyra (VI skyrius).

Jei transporto priemonė (priklausomai nuo modelio, gamybos metų ir įrangos) turi “Pagalbos skambučio” arba „eCall“ paslaugas, klientas gali naudotis šiomis paslaugomis ir neturėdamas vartotojo paskyros, tam pakanka atlikti paslaugų užsakymą ir autorizaciją transporto priemonėje.

Kai kurios ŠKODA Connect paslaugos gali reikalauti, kad kiekvieną kartą prieš jomis naudojantis, būtų atlikta tapatybės patikra ir(arba) įvestas asmeninis identifikavimo numeris (S-PIN). Išsamesnė informacijos pateikta ŠKODA Connect portale. Klientas turi elgtis su S-PIN griežtai konfidencialia. Jei S-PIN yra atskleista trečiajai šaliai, klientas privalo nedelsiant pakeisti S-PIN kodą. Siekiant užtikrinti maksimalų saugumą ir tinkamą S-PIN veikimą, visuomet naudokite naujausią ŠKODA Connect mobiliosios programėlės versiją.

4. Pirmą kartą užsakant „ŠKODA Connect“ paslaugą naujai transporto priemonei galioja ši nuostata: „ŠKODA Connect“ paslaugos užsakymas transporto priemonei (žr. V skyrių) turi būti įvykdytas per devyniasdešimt (90) dienų nuo transporto priemonės klientui pristatymo dienos (toliau – pradinis užsakymo laikotarpis). Kitu atveju paslaugų terminas (žr. XI skyrių) sutrumpinamas tiek dienų, kiek praėjo nuo pradinio užsakymo laikotarpio pabaigos iki faktinio užsakymo pateikimo.

5. ŠKODA AUTO pasilieka teisę keisti šias “Sąlygas ir taisykles” ir su jomis susijusią informaciją dėl asmens duomenų tvarkymo. Bet koks šių “Sąlygų ir taisyklių” bei informacijos apie asmens duomenų tvarkymą pakeitimas yra rodomas ir reikalauja patvirtinimo klientui prisijungus prie savo paskyros ŠKODA Connect portale arba ŠKODA Connect mobiliojoje programėlėje.

6. „ŠKODA AUTO“ taip pat pasilieka teisę be įspėjimo ribotą laiką ir (arba) konkrečioje rinkoje, ir (arba) siūlydama konkretiems klientams bandyti naujas paslaugas, funkcijas, sąsajas ar produktus (beta testavimas), susijusius su „ŠKODA Connect“.

7. V - XII ir XXII skyriai („Nutraukimo sąlygos“) taikomi tik tiems klientams, kurie jau yra užsake ŠKODA Connect paslaugas.

II. ŠKODA ID

1. Klientas naudoja ŠKODA ID prisijungimui prie ŠKODA Connect paskyros, taip pat naudodamasis daugeliu kitų paslaugų (pvz. svetainių ir mobiliųjų programėlių).

2. Registracija prie ŠKODA ID yra įmanoma per ŠKODA Connect portalą ir ŠKODA Connect mobiliąją programėlę. Registracijai prie ŠKODA ID paskyros ir jos naudojimui taikomos papildomos ŠKODA ID naudojimo sąlygos ir susiję teisiniai dokumentai, su kuriais galima susipažinti registracijos metu arba ŠKODA ID profilyje.

III. ŠKODA Connect paskyra

1. Norint naudotis ŠKODA Connect paslaugomis, klientas privalo susikurti vartotojo paskyrą. Paskyros sukūrimui ir prisijungimui klientas naudojasi ŠKODA ID (II skyrius).

2. Norėdamas sukurti paskyrą, klientas privalo patvirtinti atitinkamo kliento ŠKODA ID naudojimą

3. Norėdamas užbaigti paskyros registravimo procesą, klientas privalo užpildyti trūkstamą asmens informaciją ir sukurti S-PIN kodą bei patvirtinti, kad sutinka laikytis šių “Sąlygų ir taisyklių” bei kitų susijusių teisinių dokumentų.

4. ŠKODA AUTO klientui paskyrą suteikia nemokamai.

IV. „ŠKODA Connect“

1. „ŠKODA Connect“ paslaugos aprašytos automobilio konfigūratoriuje, spausdintinėje komunikacinėje medžiagoje ir „ŠKODA Connect“ portale. Kuriomis „ŠKODA Connect“ paslaugomis gali naudotis klientas priklauso nuo atitinkamoje šalyje teikiamų individualių paslaugų, taip pat transporto priemonės modelio, modelio metų ir transporto priemonės įrangos. Išsamią informaciją klientas gali rasti atitinkamo „ŠKODA“ importuotojo „ŠKODA AUTO“ svetainėse ir atitinkame savininko vadove.

2. „ŠKODA Connect“ galima naudotis per:

› gamykloje sumontuotą navigacijos sistemą, esančią transporto priemonėje;

› skubios pagalbos iškvietimo valdymo bloką, taip pat skirtą pasirinktoms „ŠKODA Connect“ paslaugoms;

› „ŠKODA Connect“ portalą ir

› „ŠKODA Connect App“ (atsižvelgiant į eksploatacinę parengtį).

3. Toliau tobulinant automobilių įrangą, informacines technologijas ir internetines paslaugas gali prireikti pakeisti ir patobulinti „ŠKODA Connect“ atsižvelgiant į naujas technikos galimybes ir pakitusį kliento elgesį. Šiuo pagrindu „ŠKODA AUTO“ pasilieka teisę keisti „ŠKODA Connect“ taip, kaip priimtina klientui.

4. ŠKODA AUTO pasilieka teisę išplėsti, sumažinti arba pakeisti ŠKODA Connect mobiliosios programėlės funkcionalumą bei mobiliosios programėlės prieinamumą, atliekant mobiliosios programėlės atnaujinimus, per atitinkamą platformą. Minimalūs reikalavimai operacinei sistemai yra: 10.0 iOS įrenginiams ir 5.0 Android įrenginiams.

5. „ŠKODA AUTO“ imasi visų įmanomų priemonių, kad „ŠKODA Connect“ paslaugos būtų visada prieinamos, o gedimo atveju „ŠKODA AUTO“ nedelsdama imasi visų būtinų veiksmų gedimui pašalinti. Dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (pvz., karinių konfliktų, stichinių nelaimių, prasto oro) ar dėl „ŠKODA AUTO“ techninių prietaisų arba trečiųjų šalių techninių prietaisų, teikiančių duomenis, turinį, informaciją ar perdavimo pajėgumą, būtinos techninės priežiūros, remonto ar kitų veiksmų gali kilti neišvengiamos laikinos „ŠKODA Connect“ paslaugų triktys, pertrūkiai ar efektyvumo (spartos) sumažėjimas. Be to, vienu metu intensyviai naudojantis „ŠKODA Connect“ paslaugomis gali sutrikti efektyvumas (sparta).

6. „ŠKODA Connect“ paslaugas galima naudoti tik naudojantis esamomis viešojo ryšio technologijomis. Prašome atkreipti dėmesį, kad, vykdant tokių technologijų (ypač mobiliųjų tinklų) plėtrą, „ŠKODA AUTO“ negali garantuoti, kad „ŠKODA Connect“ paslaugos jų naudojimo metu bus nenutrūkstamai pasiekiamos visose šalyse. Technologijų pokyčiai, gali sukelti nuolatinį minėtų paslaugų nepasiekiamumą. Sutikdamas su šiomis Sąlygomis, klientas sutinka, kad, įvykus tokiems pokyčiams, jis turi teisę nutraukti sutartį ypatinga tvarka (žr. Sutarties nutraukimo formos šabloną) be jokios kompensacijos.

7. Jei įvyksta techninių gedimų arba problemų, klientas gali susisiekti su Klientų aptarnavimo skyriumi. Kontaktinę informaciją klientas gali rasti „ŠKODA Connect“ portale.

V. „ŠKODA Connect“ užsakymas

1. Prisijungęs prie „ŠKODA Connect“ portalo arba programėlės „ŠKODA Connect“, klientas gali užsisakyti „ŠKODA Connect“ paslaugas ir sudaro su „ŠKODA AUTO“ sutartį dėl „ŠKODA Connect“ paslaugų vienai transporto priemonei. Paspaudęs užsakymo mygtuką klientas pareiškia „ŠKODA AUTO“ pageidavimą sudaryti sutartį dėl „ŠKODA Connect“ paslaugų naudojimo.

2. Tada „ŠKODA AUTO“ atsiunčia klientui el. laišką į „ŠKODA“ naudotojo paskyros el. pašto adresą; tame el. laiške patvirtinama, kad „ŠKODA AUTO“ gavo užsakymą ir išvardija išsamius duomenis dėl užsakymo (toliau – užsakymo patvirtinimas). Užsakymo patvirtinimas reiškia, kad „ŠKODA AUTO“ pritaria kliento pageidavimui; klientui gavus užsakymo patvirtinimą el. paštu, įsigalioja sutartis dėl „ŠKODA Connect“ paslaugų.

3. Jei klientas yra naudotojas, jis nemotyvuodamas gali atšaukti užsakymą per 14 dienų. Persigalvojimo laikotarpis galioja 14 dienų nuo sutarties dėl „ŠKODA Connect“ paslaugų sudarymo dienos. Nurodymai, kaip atsisakyti sutarties ir pavyzdinis sutarties atsisakymo blankas atsiunčiamas klientui su užsakymo patvirtinimu (žr. XXII skyrių).

VI. Aktyvavimas

1. Klientui atlikus pirmąjį užsakymą naudotis ŠKODA Connect paslaugomis tam tikroje transporto priemonėje, klientas turi aktyvuoti ŠKODA Connect paslaugą. Aktyvavimo proceso metu transporto priemonė bus prijungta prie paskyros.

2. Transporto priemonės aktyvavimui reikalingus veiksmus klientas gali atlikti ŠKODA Connect portale arba ŠKODA Connect mobiliojoje programėlėje. Aktyvinimo procesas yra toks:

› Klientas įsidėmi arba užsirašo 8 skaitmenų kodą (toliau „Kodas“), rodomą paskyroje bei tuo pačiu metu išsiunčiamą į „ŠKODA ID“ paskyroje nurodytą elektroninį paštą. Šį kodą klientas turi suvesti transporto priemonės informacijos ir pramogų sistemoje (toliau „Informacijos ir pramogų sistema“) per trisdešimt (30) dienų nuo sutarties naudotis „ŠKODA Connect“ paslauga sudarymo.

› Kitu atveju, priklausomai nuo transporto priemonės modelio, pagaminimo metų ir įrangos, vietoje pirmiau nurodytų veiksmų, kliento gali būti paprašyta prisijungti naudojant du fizinius raktus, kuriuos turi atpažinti Informacijos ir pramogų sistema.

› Užbaigus prisijungimo procedūrą, Informacijos ir pramogų sistemos ekrane pasirodo pranešimas, kad aktyvavimas sėkmingai baigtas.

3. Kai kurioms paslaugoms gali reikėti papildomo kliento tapatybės patikrinimo (ŠKODA Ident) kurį atlieka ŠKODA AUTO atstovas.

VII. Duomenų ryšys

1. „ŠKODA Connect“ paketui („Care Connect“ – priežiūros ryšys ir „Infotainment Online“ – internetinė informacijos ir pramogų sistema) reikalingas

› mobiliųjų duomenų ryšys tarp transporto priemonės ir „ŠKODA AUTO“ (toliau – duomenų serveris), o

› kai mobiliosios interneto paslaugos naudojamos per „ŠKODA Connect“ portalą arba „ŠKODA Connect App“, – duomenų ryšys tarp kliento prietaiso (išmaniojo telefono, planšetinio kompiuterio, asmeninio kompiuterio ir pan.) ir duomenų serverio. Šis duomenų ryšys neįtrauktas į „ ŠKODA AUTO“ teikiamas paslaugas. Tokiu atveju taikomos tik tos sąlygos ir nuostatos, dėl kurių susitarta su telekomunikacijų paslaugų teikėju. Tai reiškia, kad galimos papildomos išlaidos. Tai ypač pasakytina apie ryšio ir tarptinklinio ryšio mokesčius. Visos tokios išlaidos nepatenka į „ŠKODA AUTO“ įtakos ar atsakomybės sritį.

VIII. Ryšys tarp transporto priemonės ir Proactive Service bei Remote Access („Care Connect“) paslaugų duomenų serverio

1. Duomenų ryšio tarp transporto priemonės ir „Care Connect“ duomenų serverio užmezgimas įtrauktas į „ŠKODA AUTO“ teikiamas paslaugas. Duomenų ryšys užmezgamas per gamykloje įmontuotą SIM kortelę, esančią transporto priemonėje. Klientui nereikia jokios specialios sutarties su mobiliojo ryšio operatoriumi; jis nemoka jokių mokesčių už sujungimą ir tarptinklinį ryšį.

2. Paketo „Care Connect“ matmenys parinkti taip, kad duomenų ryšys tarp transporto priemonės ir duomenų serverio veikia nepriklausomai nuo šalies, į kurią transporto priemonė eksportuota pirmajai registracijai. „ŠKODA Connect“ paslaugos aprašytos transporto priemonės konfigūratoriuje, spausdintinėje komunikacinėje medžiagoje ir „ŠKODA Connect“ portale. Paslaugų prieinamumas atskirose šalyse taip pat priklauso nuo modelio, pagaminimo metų ir transporto priemonės įrangos.

3. Mobiliųjų duomenų ryšio tarp transporto priemonės ir „ŠKODA AUTO“ duomenų serverio užmezgimas ir efektyvumas (sparta) priklauso nuo įvairių veiksnių, kurie nepatenka į „ŠKODA AUTO“ įtakos ir atsakomybės sritį. Tai visų pirma apima:

› pakankamą mobiliojo ryšio priėmimą transporto priemonės vietoje;

› sutrikimus, nepageidaujamą poveikį arba trikdžius, sukeltus mobiliojo ryšio priėmimui tunelių, garažų, požeminių perėjų ir kitų trukdančių veiksnių (klimato sąlygų, pavyzdžiui, audrų, trukdymo įrangos, pastatų, tiltų, kalvų, didelio atitinkamo mobiliojo telefono mobiliojo tinklo užimtumo ir t. t.).

IX. Duomenų ryšys tarp transporto priemonės ir „Infotainment Online“ paslaugoms skirto duomenų serverio

1. Norėdamas užmegzti duomenų ryšį tarp transporto priemonės ir duomenų serverio, skirto „ŠKODA Connect – Infotainment Online“, klientas turi sujungti SIM kortelę, aktyvintą duomenų planą, galiojančią mobiliojo ryšio tinklo sutartį ir transporto priemonėje esančios gamykloje sumontuotą navigacijos sistemą. Nurodymus, kaip sujungti SIM kortelę ir navigacijos sistemą galima rasti transporto priemonės arba navigacijos sistemos savininko vadove.

2. Atsižvelgiant į šiame skyriuje išdėstytą informaciją, duomenų ryšiui išimtinai taikomos tos sąlygos ir nuostatos, dėl kurių susitarė klientas ir telekomunikacijų paslaugų teikėjas. Tai reiškia, kad galimos papildomos išlaidos. Tai ypač pasakytina apie ryšio ir tarptinklinio ryšio mokesčius. Bet kurios tokios išlaidos nepatenka į „ŠKODA AUTO“ įtakos ir atsakomybės sritį.

X. Naudojimo mokesčiai ir (arba) kainos, teisė pasitraukti

1. Pirmas „ŠKODA Connect“ užsakymas dėl naujos transporto priemonės klientui yra nemokamas; jam taikomos sąlygos, numatytos transporto priemonės užsakyme. Už visus paskesnius užsakymus mokamas vienodo dydžio naudojimo mokestis, sutartas termino pradžioje visą paslaugos teikimo laikotarpį; taikomos tos kainos, kurios nurodytos pateikiant užsakymą. Mokėjimą galima atlikti tais mokėjimo būdais, kurie nurodyti pateikiant užsakymą.

2. Jei mokėjimas neatliekamas per užsakymo patvirtinime nurodytą mokėjimo laikotarpį, „ŠKODA AUTO“ siunčia klientui el. paštą, kuriame pateikiamas priminimas apie mokėjimą. Jei „ŠKODA AUTO“ neaptinka mokėjimo po vėlesnio priminime apie mokėjimą nurodyto termino, ji pasilieka teisę pranešus el. paštu pasitraukti iš užsakymo ir (arba) „ŠKODA Connect“ sutarties.

XI. Terminas

1. Sutartis dėl „ŠKODA Connect“ galioja laiką, sutartą užsakyme (toliau – paslaugų teikimo laikotarpis).

2. Naujoms transporto priemonėms galioja ši nuostata: Jei klientas nepateikia užsakymo per devyniasdešimt (90) dienų nuo transporto priemonės pristatymo dienos (toliau – pradinis užsakymo laikotarpis), pradinis užsakymo laikotarpis sutrumpėja tiek dienų, kiek jų praėjo nuo pradinio užsakymo laikotarpio pabaigos iki faktinio užsakymo pateikimo.

3. Paslaugų teikimo laikotarpis yra siejamas su transporto priemonė ir rodomas kliento vartotojo paskyroje.

4. Paslaugų teikimo laikotarpio pabaigoje sutartis dėl „ŠKODA Connect“ naudojimo pasibaigia automatiškai ir „ŠKODA AUTO“ arba klientui nereikia nutraukti sutarties.

5. „ŠKODA AUTO“ tinkamu laiku siunčia klientui el. laišką priminti jam (jai) apie sutarties pratęsimą prieš pasibaigiant paslaugų teikimo laikotarpiui. Šiuo tikslui klientas gali pateikti naują užsakymą dėl „ŠKODA Connect“ paslaugų kitam laikotarpiui „ŠKODA Connect“ portale.

XII. Sutarties nutraukimas, perdavimas

1. Paslaugų teikimo laikotarpiu nesuteikiama teisė pranešant nutraukti sutartį dėl „ŠKODA Connect“ naudojimo. Teisė bet kuriai šaliai išimtine tvarka nutraukti sutartį dėl rimtos priežasties, atitinkančios reikšmingą sutartinių įsipareigojimų pažeidimą, išlieka.

2. „ŠKODA AUTO“ pasilieka teisę perleisti sutartį dėl „ŠKODA Connect“ naudojimo (jokiu būdu nekeičiant sutartinių nuostatų) kitai „ŠKODA Group“ bendrovei; šiuo tikslu klientas jau yra pateikęs „ŠKODA Group“ savo sutikimą. ŠKODA AUTO“ tinkamu metu raštu praneša apie tai klientui.

3. Užsisakius ŠKODA Connect paslaugas, kurios galioja iki 3 metų, įprastas sutarties nutraukimas anksčiau laiko nėra numatytas. Užsisakius ŠKODA Connect paslaugas ilgesniam nei 3 metų terminui, ŠKODA AUTO ir klientas gali nutraukti sutartį anksčiau laiko, taikant 6 mėnesių nutraukimo laikotarpį, kuris pradedamas skaičiuoti pirmą sekančio kalendorinio mėnesio dieną. Bet kokiu atveju išlieka išimtinė teisė nutraukti sutartį dėl rimtos priežasties, atitinkančios reikšmingą sutartinių įsipareigojimų pažeidimą.

XIII. Naudojimo teisės, duomenų naudojimas

1. Klientas gauna neišimtinę teisę paslaugų teikimo laikotarpiu neribotą laiką naudotis „ŠKODA Connect“ ir susijusiu turiniu bei informacija. Klientui draudžiama komerciniais tikslais atskleisti ir (arba) platinti trečiosioms šalims per „ŠKODA Connect“ įgytą turinį ir informaciją.

2. Pagal šias BTS klientas gauna neatlygintiną, neišimtinę, neperleidžiamą ir neperlicencijuojamą naudojimosi „ŠKODA Connect App“ teisę.

3. ŠKODA AUTO“ saugo kliento asmens duomenis ir naudoja juos pagal kliento iš anksto duotą aiškų sutikimą išimtinai šiai „ŠKODA Connect“ sutarčiai vykdyti laikydamasi bendro pobūdžio privalomųjų teisės aktų; informacija klientui pateikiama skiltyje „Asmens duomenų tvarkymo informacija“ . Klientas suteikia „ŠKODA AUTO“ neišimtinę, ribotos trukmės, neribotą, perleidžiamą ir perlicencijuojamą teisę naudoti kitus duomenis, ypač techninius, kurie nenurodo į asmenį, arba kurių duomenis buvo pašalinti (nuasmeninti). Atsižvelgiant į tai, klientui neatskleidžiami jokie asmens duomenys ir pašalinami visi nuasmenintų duomenų pėdsakai.

XIV. Kliento įsipareigojimai

1. Klientas įsipareigoja užtikrinti, kad naudojimasis „ŠKODA Connect“ nepažeidžia šių BTS nuostatų, teisinių reikalavimų, trečiosios šalies teisių ar moralinių normų. Ši nuostata taikoma ir tais atvejais, kai trečiosioms šalims suteikiama prieiga prie „ŠKODA Connect“ arba transporto priemonės.

2. Jei trečioji šalis (pvz., šeimos narys arba vienas iš kliento darbuotojų) naudoja transporto priemonę, klientas turi imtis atitinkamų priemonių (pavyzdžiui, gauti trečiosios šalies sutikimą) ir užtikrinti, kad kliento prieiga prie „ŠKODA Connect“ nepažeidžia trečiųjų šalių teisių. Svarbu pažymėti, kad klientas gauna prieigą prie informacijos apie transporto priemonę, todėl ir (netiesiogiai) apie trečiąją šalį (naudotojo elgesį, paskutinę stovėjimo vietą ir pan.).

3. Naudojat „ŠKODA Connect App“, gerbiamos „ŠKODA AUTO“ ir kitų trečiųjų šalių teisės (ypač, žmogaus teisės), autorinės teisės, teisės į vardą ir prekės ženklą, taip pat kitos teisės. Klientui draudžiama naudoti „ŠKODA Connect App“ pažeidžiant šias sąlygas. Klientas turi susilaikyti nuo bet kurio piktnaudžiavimo „ŠKODA Connect App“; jam jokiu būdu negalima integruoti „ŠKODA Connect App“ ar jos dalių kitose interneto svetainėse – asmeninėse ar komercinėse – ar jų platinti komerciniais tikslais.

4. Jei Klientas tuo pačiu yra ir vairuotojas, ŠKODA Connect paslaugos gali būti naudojamos važiuojant, jei tai neatitraukia kliento nuo to, kas vyksta kelyje ir nepažeidžia įstatymais nustatytų kelių eismo taisyklių reikalavimų. Klientui yra žinoma, kad naudojant ŠKODA Connect paslaugas jis visu pirma privalo kreipti dėmesį į vairavimą ir yra visiškai atsakingas už eismo saugumą.

5. Jei šio straipsnio įsipareigojimai pažeidžiami baustinai, klientas yra atsakingas už visų „ŠKODA AUTO“ patirtų nuostolių atlyginimą ir įsipareigoja atleisti „ŠKODA AUTO“ nuo visų galimų trečiųjų šalių reikalavimų, kylančių iš tokių pažeidimų.

XV. „ŠKODA AUTO“ įsipareigojimai, atsakomybė

1. „ŠKODA AUTO“ nėra įsipareigojusi užtikrinti, kad trečiųjų šalių „ŠKODA Connect“ pateikti duomenys, turinys ir informacija yra atnaujinti, teisingi, išsamūs ir (arba) geros kokybės. „ŠKODA AUTO“ netikrina ir nekeičia tokių duomenų, turinio ir informacijos.

2. „ŠKODA AUTO“ nėra atsakinga už nuostolius, patirtus dėl neteisingo „ŠKODA Connect“ ir „ŠKODA Connect App“ naudojimo. Ši nuostata taikoma ypač tada, jei kelionės metu transporto priemonės vairuotojas naudodamas „ŠKODA Connect“ ir „ŠKODA Connect App“ atitraukia dėmesį nuo eismo ir dėl to kyla eismo įvykis.

3. „ŠKODA AUTO“ nėra atsakinga už žalą, kilusią dėl to, kad ataskaitoje apie transporto priemonės būklę rodomi įspėjimai ir klaidingi pranešimai skiriasi nuo faktinių transporto priemonės rodmenų.

4. „ŠKODA AUTO“ nėra atsakinga už žalą, patirtą tuo atveju, jei klientas pasirinko netinkamą slaptažodį ir (arba) S-PIN, nesaugojo slaptažodžio ir (arba) S-PIN, arba už žalą, kurią sukėlė trečioji šalis, kuriai klientas suteikė prieigą prie „ŠKODA Connect“ .

5. ŠKODA AUTO neatsako už bet kokius sugadinimus ar žalą, kurią sukelia netinkamas ir (arba) neteisėtas „Autonominio šildymo kontrolės internetu“ ir „Automobilio atrakinimo ir užrakinimo“paslaugų naudojimas

6. Be to, „ŠKODA AUTO“ yra atsakinga pagal toliau nurodytas nuostatas:

a) jei, remiantis teisės aktais, „ŠKODA AUTO“ turi sumokėti nuostolius, kilusius dėl nedidelio aplaidumo, „ŠKODA AUTO“ atsakomybė ribota: ji atsako tik tuo atveju, jei pažeidė vieną iš pagrindinių sutartinių įsipareigojimų. Ši atsakomybė taip pat apsiriboja nuostoliais, kurie sutarties sudarymo metu yra prognozuojami ir pasikartojantys.

b) nepriklausomai nuo „ŠKODA AUTO“ kaltės, galima atsakomybė už nesąžiningą kaltės slėpimą, už klaidingą garantiją arba, pagal teisės aktus dėl atsakomybės už gaminius, išlieka nepakitusi.

c) „ŠKODA AUTO“ teisinių atstovų, tarpininkų ir darbuotojų asmeninė atsakomybė už jų padarytą žalą, kilusią dėl paprasto aplaidumo, atmetama. Žalos ir nuostolių, kilusių dėl minėtų asmenų, išskyrus teisinių atstovų ir vadovų, didelio aplaidumo „ŠKODA AUTO“ taikomas atsakomybės ribojimas vadovaujantis tokias aplinkybes reglamentuojančiu XV skyriaus 5 a punktu.

Pagal XV skyriaus 5 punkto a papunktį atsakomybės ribojimas netaikomas mirties, fizinės traumos ar žalos sveikatai atveju.

XVI. Naudotojų valdymas ir pareigos (jei yra)

1. Klientas kaip Pagrindinis naudotojas gali suteikti leidimą trečiosioms šalims (pvz., šeimos nariams, draugams ar darbuotojams) naudotis „ŠKODA Connect“ paslaugomis transporto priemonėje (toliau „Antriniai naudotojai“).

2. Kad galėtų naudotis ŠKODA Connect paslaugą kliento transporto priemonėje, antrinis naudotojas turi turėti ŠKODA vartotojo paskyrą arba ją susikurti; (kaip tai nurodyta II ir III skyriuose)

3. Kliento užsakyta ŠKODA Connect paslauga antriniams naudotojui yra nemokama.

4. Antrinių naudotojų skaičius vienai transporto priemonei yra ribotas. Išsamesnė informacija pateikiama ŠKODA Connect portale arba ŠKODA Connect mobiliojoje programėlėje.

5. Antrinio naudotojo ŠKODA Connect paslaugos visiškai priklauso nuo klientui prieinamų paslaugų turinio ir apimties (IV skyrius). Antrinis vartotojas negali reikšti jokių nusiskundimų ŠKODA AUTO dėl ŠKODA AUTO teikiamų paslaugų. ŠKODA AUTO neprivalo pranešti antriniam naudotojui apie ŠKODA Connect paslaugų pasikeitimus (I skyrius).

6. XIV skyrius nustato antrinio naudotojo atsakomybę, o XIII skyrius nustato naudojimo teises ir duomenų naudojimą. ŠKODA AUTO atsakomybė yra nustatyta XV skyriuje.

7. Klientas ir antrinis naudotojas, naudodami atitinkamo vartotojo paskyrą, gali bet kuriuo metu nutraukti antrinio naudotojo prieigą, ir tokie pakeitimai įsigalioj nedelsiant. Priešingu atveju antrinio vartotojo prieiga prie ŠKODA Connect nutraukiama pasibaigus paslaugų teikimo klientui laikotarpiui (XII skyrius) arba nutraukus ŠKODA Connect paslaugų sutartį tarp ŠKODA AUTO ir kliento (XII skyrius).

8. Naudojimo teisės ir duomenų naudojimo tvarka, aprašyti XIII skyriuje bei asmens duomenų tvarkymo, slapukų ir „Google Analytics“ naudojimo tvarka aprašyti XXI skyriuje, atitinkamai taikomi ir antriniam naudotojui.

9. Visi transporto priemonės naudotojai, nesantys Pagrindiniais naudotojais, arba Antriniai naudotojai, yra laikomi Pakviestaisiais naudotojais. Pakviestasis naudotojas transporto priemonę vairuoja kartais arba tik kartą ir turi ribotą galimybę naudotis „ŠKODA Connect“ paslaugomis bei keisti jų nustatymus.

10. Pakviestasis naudotojas gali naudoti pavadinimo neturintį Informacijos ir pramogų sistemoje iš anksto nustatytą profilį arba pats susikurti tokį profilį Informacijos ir pramogų sistemoje. Informacijos ir pramogų sistemoje gali būti ribotas Pakviestųjų naudotojų profilių skaičius. Pakviestojo naudotojo profilį galima bet kada ištrinti iš Informacijos ir pramogų sistemos.

11. Šio straipsnio nuostatos, galiojančios Antriniam naudotojui, taikomos ir Pakviestajam svečiui.

12. Naudotojų valdymo bei naudojimosi Antrinio naudotojo arba Pakviestojo naudotojo profiliu Informacijos ir pramogų sistemoje tvarka gali skirtis, priklausomai nuo transporto priemonės modelio, gamybos laikotarpio ir įrangos, todėl nėra laikoma neatsiejama „ŠKODA Connect“ paslaugų dalimi.

13. Pagrindinis ir Antrinis naudotojas gali stebėti transporto priemonės buvimo vietą ir gauti kitokią informaciją apie transporto priemonę internete. Norėdami išjungti šią funkciją, Informacijos ir pramogų sistemoje galite pasirinkti didžiausio privatumo (angl. Maximum Privacy) nustatymus.

XVII. Nuolatinis transporto priemonės perdavimas

1. Sutartis dėl naudojimosi „ŠKODA Connect“ visada siejama su viena konkrečia transporto priemone ir negali būti perleidžiama iš vienos transporto priemonės į kitą. Todėl kai transporto priemonė parduodama ar perduodama trečiajai šaliai (toliau – pirkėjas) nuolatiniam naudojimui, klientas privalo:

› ištrinti savo asmens duomenis iš transporto priemonės;

› pašalinti techninę įrangą (SIM kortelę) iš transporto priemonės, išskyrus atvejus, kai klientas nori perduoti ją pirkėjui su transporto priemone;

› transporto priemonė turi būti ištrinta iš asmeninės „ŠKODA“ naudotojo paskyros.

2. Pirkėjas gali naudotis „ŠKODA Connect“, kai atidaro vartotojo paskyrą (III skyrius), pateikia užsakymą „ŠKODA Connect“ gauti (V punktas) ir aktyvina paslaugas (VI skyrius). Tuo pačiu metu pirkėjas gauna licenciją paslaugoms, susijusios su minėta transporto priemone.

3. Sutarties dėl naudojimo „ŠKODA Connect“ perleidimo pirkėjui efektyvumas priklauso nuo „ŠKODA AUTO“ patvirtinimo, kuris gali būti nesuteiktas tik dėl pagrįstos priežasties, susijusios su būsimo pirkėjo asmeniu; užsakymo patvirtinimas pagal V skyrių laikomas „ŠKODA AUTO“ sutikimu perleisti sutartį.

XVIII. Jurisdikcijos vieta, taikytina teisė

1. Vienintelė jurisdikcijos vieta visoms pretenzijoms, kylančioms iš sutarties dėl „ŠKODA Connect“ naudojimo ir su ja susijusios, yra bendrasis teismas, kurio jurisdikcija apima sritį, kurioje yra „ŠKODA AUTO“ buveinė, jei klientas yra juridinis asmuo.

2. Jei klientas yra vartotojas, „ŠKODA AUTO“ gali pateikti teisinį ieškinį kliento atžvilgiu tik teisme, atsakingame už jo (jos) nuolatinę gyvenamąją vietą arba įprastą gyvenamąją vietą; klientas gali paduoti teisinį ieškinį prieš „ŠKODA AUTO“ teisme, atsakingame u- jo nuolatinę gyvenamąją vietą arba įprastą gyvenamąją vietą bet kurioje teisiškai patvirtintoje jurisdikcijos vietoje.

3. Visiems ginčams, kylantiems iš ar dėl sutarties dėl „ŠKODA Connect“ naudojimo išimtinai taikoma Čekijos Respublikos teisė; Jungtinių Tautų konvencija dėl tarptautinio prekių pirkimo-pardavimo sutarčių netaikoma. Nepaisant šio reglamento, jei klientas yra vartotojas, taikoma valstybės, kurioje sudarant sutartį buvo vartotojo nuolatinė gyvenamoji vieta arba įprastinė gyvenamoji vieta, teisė.

XIX. Atskyrimo išlyga

Jei atskiros šios sutarties nuostatos negalioja arba tampa negaliojančiomis, tai neturi įtakos kitų nuostatų galiojimui. Negaliojančios nuostatos pakeičiamos nuostatomis, kurios yra kiek įmanoma panašesnės į originalių nuostatų komercinį tikslą ir pagrįstai apsaugo abiejų šalių interesus.

XX. Alternatyvus ir elektroninis ginčų sprendimas (AGS ir EGS)

Pagal 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 524/2014 (toliau – Reglamentas) nuostatas Klientas turi teisę naudoti ginčų, susijusių su Sąjungoje įprastai gyvenančio vartotojo ir Sąjungoje įsisteigusios „ŠKODA AUTO“ elektroninio pirkimo–pardavimo arba paslaugų sutartyse nustatytais sutartiniais įsipareigojimais, sprendimui ne teisme, dalyvaujant AGS subjektui, įtrauktam į sąrašą pagal Direktyvos 2013/11/ES 20 straipsnio 2 dalį, ir naudojantis EGS platforma. Prieiga prie platformos adresu: http://ec.europa.eu/odr

XXI. Asmens duomenų tvarkymas, slapukai ir „Google Analytics“

1.Informacija apie asmens duomenų tvarkymą bei paslaugų ir slapukų aprašymai, yra prieinama ŠKODA Connect portale.

2. „ŠKODA AUTO“ naudoja „Google Analytics“ (sukūrė „Google, Inc.“, toliau tekste – „Google“). „Google Analytics“ naudoja slapukus ar kitas kode integruotas priemones, kad analizuotų, kaip naudotojai naudojasi portalu „ŠKODA Connect“ ir programėle „ŠKODA Connect“. „Google Analytics“ apima paskyros būsenos ir naudojimo stebėjimo priemonę, auditorijos suvestinę, aktyvius naudotojus, naudotojų tyrimo priemonę, auditorijos analitikos priemonę, lankytojų kokybę, tikimybę paversti klientu, palyginimo ataskaitas, demografinę informaciją ir dominančius dalykus, naudotojų srauto ataskaitą, „Adwords“ ataskaitas... Daugiau informacijos apie tvarkymą, naudojimą ir duomenis rasite „Google Analytics“ interneto svetainės skiltyje „Privacy & Terms“ (privatumas ir sąlygos).

3. Slapuko surinkta informacija, kaip naudojatės svetaine (įskaitant jūsų IP adresą), gali būti perduota ir laikoma JAV esančiuose serveriuose. „Google“ naudos šią informaciją naudojimuisi interneto svetaine vertinti, ataskaitoms apie naudojimą kurti (ataskaitos skirtos svetainės valdytojams) bei kitoms paslaugoms, susijusioms su interneto svetaine, programėle ir internetu apskritai, kurti. „Google“ taip pat gali perduoti šią informaciją trečiosioms šalims, jei privaloma pagal įstatymus ar kai tokios trečiosios šalys tvarko informaciją „Google“ vardu. Portale „ŠKODA Connect“ galite išjungti slapukus, kaip nurodyta pirmiau, arba pakeisti savo interneto naršyklės nuostatas, tačiau, uždraudę visus slapukus, negalėsite naudotis visomis interneto svetainės funkcijomis. Jei nenorite, kad jūsų duomenis tvarkytų „Google Analytics“, nenaudokite programėlės „ŠKODA Connect“.

XXII. Panaikinimo politika

Teisė panaikinti

Turite teisę nutraukti šią sutartį per 14 dienų nenurodydami priežasties. Sutarties atsisakymo terminas yra keturiolika (14) dienų nuo sutarties sudarymo dienos. Norėdami pasinaudoti sutarties panaikinimo teise, susisiekite su klientų aptarnavimo skyriumi (kontaktinius duomenis galima rasti „ŠKODA Connect“ portale), pateikdami vienkartinę paraišką (pvz., laišku, siunčiamu įprastu paštu, arba el. paštu) dėl sprendimo panaikinti sutartį. Šiuo tikslu patartina naudotis pridedamu atitinkamos formos šablonu.

Norėdami pasinaudoti panaikinimo teise per panaikinimo laikotarpį, pranešimą turite išsiųsti nepasibaigus panaikinimo laikotarpiui.

Klientui draudžiama panaikinti šią sutartį dėl to, kad paslaugos, funkcijos, sąsajos ar bandomieji produktai (beta testavimas) yra neprieinami, netikslūs ar nėra pagalbos jų naudojimo klausimais.

Panaikinimo pasekmės

Jums nutraukus sutartį, „ŠKODA AUTO“ turi nedelsdama atlyginti visus iš jūsų gautus mokėjimus, įskaitant pristatymo išlaidas (išskyrus papildomas išlaidas, patirtas, jei klientas pasirenka kitokį pristatymo būdą, o ne „ŠKODA AUTO“ siūlomą standartinę ekonominę parinktį) vėliausiai per keturiolika (14) dienų nuo „ŠKODA AUTO“ gauto pranešimo dėl šios sutarties panaikinimo dienos. Grąžindama mokėjimus, „ŠKODA AUTO“ naudoja tą patį mokėjimo būdą, kurį naudojote atlikdami pirminę operaciją, išskyrus atvejus, kai aiškiai susitariama dėl kito varianto. Šis grąžinimas jokiu būdu nėra apmokestinamas.

Panaikinimo formos šablonas

Jei klientas nori panaikinti sutartį, jis turi užpildyti šią formą ir siųsti ją klientų aptarnavimo skyriui, kurio kontaktiniai duomenys nurodyti „ŠKODA Connect“ portale.

Aš / mes(*), fizinis (-iai) asmuo (-ys), šiuo dokumentu panaikiname sutartį dėl „ŠKODA Connect“ paslaugų įsigijimo (išskyrus skubios pagalbos skambučių paslaugą)

transporto priemonei, kurios VIN (transporto priemonės identifikavimo numeris) (**):

_______________________________________

Kliento vardas, pavardė:

_______________________________________

Kliento numeris (***):

_______________________________________

Kliento el. pašto adresas, nurodytas „ŠKODA“ naudotojo profilyje (***):

_______________________________________

Kliento adresas:

________________________________________

Kliento parašas (tik jei siunčiamas popierinis egzempliorius):

________________________________________

Nutraukimo priežastis:

________________________________________

Data:

____________________

(*) Ištrinti, kaip taikytina.

(**) VIN yra priekinio stiklo apatiniame kampe ir transporto priemonės registracijos dokumentuose.

(***) Pateiktas „ŠKODA Connect“ portalo naudotojo profilyje.