Všeobecné obchodní podmínky ŠKODA Connect

I. Oblast platnosti

1. Společnost ŠKODA AUTO, a.s., se sídlem tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 29301 Mladá Boleslav, Česká republika (IČ: 00177041), zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 332 (dále v textu jen „ŠKODA AUTO“), poskytuje pro vybrané vozy značky ŠKODA („vůz“) mobilní online služby ŠKODA Connect („ŠKODA Connect“).

2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky ŠKODA Connect („VOP“) upravují práva a povinnosti společnosti ŠKODA AUTO a vlastníka nebo oprávněného uživatele vozu („zákazník“) při objednání (uzavření smlouvy o užívání ŠKODA Connect), čerpání a užívání služeb ŠKODA Connect i mobilní aplikace ŠKODA Connect („ŠKODA Connect App“). Aplikace ŠKODA Connect App je zákazníkovi poskytována ke stažení zdarma prostřednictvím obchodu app store („platforma“) příslušného operátora („platforma operátora“). Smluvním partnerem na základě těchto VOP pro používání aplikace ŠKODA Connect App a jejího obsahu bude společnost ŠKODA AUTO a. s., nikoliv operátor platformy. Pro vůz samotný a jeho výbavu platí nadále výhradně podmínky pro objednávání vozů (kupní, leasingová nebo nájemní smlouva).

3. Za účelem užívání služeb ŠKODA Connect je zákazník povinen:

› zřídit si zákaznický účet na webové stránce ŠKODA Connect Portal nebo v aplikaci ŠKODA Connect App společnosti ŠKODA AUTO (www.skoda-connect.com; „ŠKODA Connect Portal“; bod III),

› pro každý vůz značky ŠKODA, jehož je vlastníkem nebo uživatelem, uzavřít se společností ŠKODA AUTO na webové stránce ŠKODA Connect Portal smlouvu o užívání stránek ŠKODA Connect nebo aplikace Škoda Connect App („Objednávka“; bod IV),

› vůz po první objednávce jednorázově spojit se zákaznickým účtem („Aktivace“; bod V).

Jestliže vozidlo (v závislosti na modelu, modelovém roce a výbavě) má službu „nouzového volání“, může zákazník tuto funkci používat bez uživatelského účtu, objednávky vozidla a oprávnění.

Některé služby ŠKODA Connect mohou před každým přístupem vyžadovat ověření totožnosti a/nebo zadání osobního identifikačního čísla (S-PIN). Zákazník nalezne další informace na webových stránkách ŠKODA Connect a v návodu k obsluze. S tímto S-PIN musí zákazník nakládat jako s přísně důvěrným. Jestliže bude S-PIN sděleno jakékoliv třetí straně, zákazník se zavazuje S-PIN ihned změnit.

4. Při první objednávce služeb ŠKODA Connect pro nový vůz platí: Objednávka služeb ŠKODA Connect pro vůz (srov. bod VII) musí být provedena do devadesáti (90) dnů od převzetí vozu zákazníkem („první objednací lhůta“). Jinak se zkrátí doba platnosti služby (srov. bod XI.1) o počet dnů od konce první objednací lhůty do dne potvrzení skutečné objednávky.

5. Společnost ŠKODA AUTO si vyhrazuje právo na změnu těchto VOP způsobem, který bude považovat za přijatelný pro zákazníka. Veškeré změny těchto VOP týkající se práv a odpovědností smluvních stran nabývají účinnosti vůči zákazníkovi pouze tehdy, budou-li sděleny zákazníkovi nejméně čtyři (4) týdny před deklarovaným nabytím jejich účinnosti prostřednictvím e-mailu. Provedené změny se stanou nedílnou součástí těchto VOP, pokud proti nim zákazník do tří (3) týdnů od obdržení sdělení nevznese písemnou námitku, a pokud společnost ŠKODA AUTO zákazníka ve sdělení změny na následky změn výslovně upozornila. Pokud zákazník proti těmto změnám včas uplatní námitku, nenabývají změny vůči němu účinnosti. ŠKODA AUTO má v těchto případech právo vypovědět smlouvu o užívání ŠKODA Connect s výpovědní dobou jednoho (1) měsíce.

6. ŠKODA AUTO si rovněž vyhrazuje právo bez předchozího upozornění testovat po omezenou dobu a/nebo pro konkrétní trh(y) a/nebo pro konkrétní skupinu zákazníků nové služby, funkce, rozhraní nebo produkty („Beta testování“) související se ŠKODA Connect.

II. ŠKODA Connect

1. Bližší informace o dostupnosti jednotlivých služeb ŠKODA Connect najde zákazník v konfigurátoru vozu, v tištěných komunikačních materiálech a na webových stránkách ŠKODA Connect. To, které služby ŠKODA Connect může zákazník využívat, závisí na dostupnosti jednotlivých služeb v příslušné zemi i na modelu vozu, modelovém roce a vybavení vozu. Bližší informace najde zákazník na webových stránkách společnosti ŠKODA AUTO a/nebo na webových stránkách příslušného importéra ŠKODA a v příslušném návodu k obsluze.

2. Služby ŠKODA Connect mohou být užívány prostřednictvím:

› továrně nainstalovaného navigačního systému ve vozu,

› řídicí jednotky nouzového volání určené zároveň pro vybrané mobilní online služby,

› webových stránek ŠKODA Connect a

› ŠKODA Connect App (podle dostupnosti)

› chytrých hodinek (Apple Watch, Android Wear, Samsung Gear)

3. Další vývoj automobilové techniky a informačních technologií a služeb na bázi internetu si může vyžádat úpravu a další vývoj služeb ŠKODA Connect podle nových technických možností a změnu chování zákazníka. V tomto rámci si společnost ŠKODA AUTO vyhrazuje právo provést úpravu služeb ŠKODA Connect způsobem akceptovatelným pro zákazníka.

4. ŠKODA AUTO si vyhrazuje právo na rozšíření, omezení nebo úpravu rozsahu funkcí ŠKODA Connect App prostřednictvím aktualizací poskytovaných zákazníkovi k dispozici pomocí platformy.

5. ŠKODA AUTO přijme veškerá možná opatření, aby dosáhla stálé dostupnosti služeb ŠKODA Connect, a v případě poruch se zavazuje podniknout bez zbytečného odkladu jejich odstranění. Z důvodu vyšší moci (např. válečné konflikty, přírodní katastrofy, nepřízeň počasí nebo pracovní spory) nebo kvůli provádění nutné údržby, oprav nebo jiných opatření na technických zařízeních společnosti ŠKODA AUTO nebo na technických zařízeních třetích osob, které poskytují data, obsahy, informace nebo přenosové kapacity, může nicméně dojít k nevyhnutelným přechodným poruchám, přerušením provozu nebo ke snížení výkonnosti (rychlosti) služeb ŠKODA Connect. Intenzivní současné využívání služeb ŠKODA Connect může navíc vést ke snížení výkonnosti (rychlosti).

6. V případě technických poruch nebo problémů se může zákazník obrátit na zákaznický servis. Kontaktní údaje najde zákazník na webových stránkách ŠKODA Connect Portal.

III. Zákaznický účet ŠKODA Connect

1. Aby zákazník mohl služby ŠKODA Connect využívat, vyžaduje se od něho, aby si vytvořil zákaznický účet ŠKODA, a bude požádán, aby se přihlásil ke službě ŠKODA Connect pomocí uživatelského jména a hesla. Za tímto účelem musí zákazníka zadat svou e-mailovou adresu a zvolené heslo (přihlašovací údaje).

2. Otevření a správa zákaznického účtu na webové stránce ŠKODA Connect Portal a v aplikaci ŠKODA Connect App se řídí těmito podmínkami:

3. Heslo pro přístup do zákaznického účtu musí zákazník zvolit tak, aby ho nemohly snadno rozluštit třetí osoby. Jako heslo není vhodné používat zejména vlastní jméno a příjmení nebo datum narození či jména rodinných příslušníků. Totéž platí pro triviální číselné kombinace (např. 12345).

Heslo se musí skládat nejméně ze sedmi (7) znaků a splňovat dvě (2) z následujících kritérií: velké písmeno, zvláštní znak, malé písmeno, číslo.

4. S heslem musí zákazník zacházet přísně důvěrně. V případě prozrazení hesla třetí osobě musí zákazník heslo bez zbytečného odkladu změnit, nebo v případě, že se nemůže přihlásit do svého zákaznického účtu, je nutné se obrátit na zákaznický servis.

5. Zákazník musí zajistit, aby údaje v zákaznickém účtu byly pravdivé a úplné. Vzhledem k tomu, že komunikace mezi společností ŠKODA AUTO a zákazníkem probíhá mj. přes e-mail, musí mít zákazník zejména platnou e-mailovou adresu a přístup k příslušnému e-mailovému účtu. Pokud se e-mailová adresa nebo jiné údaje zákazníka změní, je nutno bez zbytečného odkladu provést jejich aktualizaci v zákaznickém účtu zákazníka přes internetový portál společnosti ŠKODA Connect Portal ( www.skoda-connect.com).

6. Zákazník si může po přihlášení do zákaznického účtu prohlížet údaje v zákaznickém účtu na webové stránce ŠKODA Connect Portal ( www.skoda-connect.com) nebo v aplikaci ŠKODA Connect App a své údaje může také aktualizovat.

7. Zákazník může používat uživatelský účet ŠKODA, který již byl vytvořen pro jinou aplikaci ŠKODA. Zákaznický účet ŠKODA umožňuje zákazníkovi přihlašovat se k dalším aplikacím ŠKODA AUTO. Za tímto účelem musí zákazníka zadat svou e-mailovou adresu a své zvolené heslo (přihlašovací údaje).

8. Společnost ŠKODA AUTO poskytuje zákazníkovi zákaznický účet ŠKODA zdarma.

IV. Objednávka ŠKODA Connect

1. Po přihlášení na webové stránky ŠKODA Connect Portal nebo do aplikace ŠKODA Connect App si zákazník může objednat služby ŠKODA Connect a uzavřít se společností ŠKODA AUTO smlouvu na využívání služeb ŠKODA Connect k jednomu vozu. Kliknutí zákazníka na tlačítko objednání bude považováno za nabídku společnosti ŠKODA AUTO k uzavření smlouvy na využívání služeb ŠKODA Connect.

2. ŠKODA AUTO poté pošle zákazníkovi e-mail na e-mailovou adresu uvedenou pro zákaznický účet ŠKODA, kterým potvrdí přijetí objednávky společností ŠKODA AUTO a uvede jednotlivé údaje týkající se objednávky („potvrzení objednávky“). Potvrzení objednávky představuje přijetí nabídky zákazníka společností ŠKODA AUTO; smlouva týkající se využívání služeb ŠKODA Connect nabude účinnosti doručením potvrzení objednávky na e-mailový účet zákazníka.

3. Jestliže zákazník je spotřebitelem, může objednávku zrušit do 14 dnů bez uvedení důvodů. Lhůta pro možnost podání výpovědi běží 14 dnů od data uzavření smlouvy týkající se využívání služeb ŠKODA Connect. Pokyny k tomu, jak vypovědět smlouvu, a vzorový formulář výpovědi se zasílá zákazníkovi s potvrzením objednávky (viz příloha 1).

V. Aktivace

1. Po provedení první objednávky služeb ŠKODA Connect pro vůz zákazníkem musí zákazník aktivovat služby ŠKODA Connect. Aktivací se vůz spojí se zákaznickým účtem zákazníka.

2. Aktivaci dotčeného vozu a potřebné kroky budou zákazníkovi k dispozici na webových stránkách ŠKODA Connect Portal nebo v aplikaci ŠKODA Connect App. Pokud je vůz z výroby vybaven navigačním systémem nebo autorádiem vhodným pro příjem služeb, provede zákazník aktivaci následovně:

› Zákazník si zapamatuje nebo poznamená 8místné registrační PIN („registrační PIN“) zobrazené na obrazovce a současně odeslané na e-mailovou adresu zadanou k zákaznickému účtu ŠKODA.

› Zákazník zadá registrační PIN do třiceti (30) dnů od uzavření smlouvy o užívání ŠKODA Connect do navigačního systému/autorádia.

› Zákazník vyčká na oznámení o úspěšné aktivaci na displeji navigačního systému/autorádia.

3. Některé služby mohou vyžadovat dodatečné ověření totožnosti zákazníka ze strany servisního partnera společnosti ŠKODA AUTO.

VI. Datové připojení

1. ŠKODA Connect (sestává z Care Connect a Infotainment Online) vyžaduje

· mobilní datové spojení mezi vozidlem a ŠKODA AUTO („datový server“), a

· při využívání služeb ŠKODA Connect prostřednictvím webových stránek ŠKODA Connect Portal nebo aplikace ŠKODA Connect App, také datové propojení mezi zařízením zákazníka (chytrý telefon, tablet, PC atd.) a datovým serverem. Toto datové propojení není do rozsahu služeb poskytovaných společností ŠKODA AUTO zahrnuto. Výhradně v tomto případě budou platit podmínky dohodnuté s poskytovatelem telekomunikačních služeb. To může znamenat vznik dodatečných nákladů. Toto platí zejména pro poplatky za spojení a roamingové poplatky. Jakékoliv takové náklady leží mimo oblast vlivu a odpovědnosti společnosti ŠKODA AUTO.

VII. Datové spojení mezi vozem a datovým serverem u Care Connect

1. Vytvoření datového spojení mezi vozem a datovým serverem u služeb Care Connect je součástí služeb poskytovaných společností ŠKODA AUTO. Dojde k vytvoření datového spojení prostřednictvím SIM karty pevně zabudované ve vozu z výrobního závodu. Zákazník nepotřebuje žádnou zvláštní smlouvu s mobilním operátorem, nejsou mu účtovány žádné poplatky za spojení a roaming.

2. Balíček ŠKODA Connect – Care Connect je dimenzován tak, aby datové spojení mezi vozem a datovým serverem fungovalo nezávisle na zemi, do které byl vůz vyvezen za účelem první registrace. Bližší informace o dostupnosti jednotlivých služeb v jednotlivých zemích najde zákazník v konfigurátoru vozu, v tištěných komunikačních materiálech a na webových stránkách ŠKODA Connect. Dostupnost služeb v jednotlivých zemích také závisí na modelu, modelovém roce a výbavě vozu.

3. Navázání a výkonnost (rychlost) mobilního datového spojení mezi vozem a datovým serverem společnosti ŠKODA AUTO závisí na faktorech, které leží mimo sféru vlivu a odpovědnosti společnosti ŠKODA AUTO. Zde patří zejména:

› Dostatečný příjem mobilního signálu na stanovišti vozu;

› Porucha, omezení nebo přerušení příjmu mobilního signálu v tunelu, v garáži, v podjezdech nebo jiné rušivé vlivy (klimatické vlivy jako bouřka, rušivá zařízení, budovy, mosty nebo hory, intenzivní užívání mobilního signálu v buňce celulární sítě atd.).

VIII. Datové spojení mezi vozem a datovým serverem u služeb ŠKODA Connect – Infotainment online

1. Pro vytvoření datového spojení mezi vozem a datovým serverem balíčku služeb ŠKODA Connect – Infotainment Online musí zákazník spojit SIM kartu s aktivovanými datovými službami s navigačním systémem nainstalovaným ve vozidle ze závodu. Pokyny ke spojení SIM karty s navigačním systémem jsou uvedeny v návodu k obsluze vozu, popř. navigačního systému.

2. Datové propojení podle tohoto bodu se bude řídit výhradně podmínkami dohodnutými mezi zákazníkem a poskytovatelem telekomunikačních služeb. To může znamenat vznik dodatečných nákladů. Toto platí zejména pro poplatky za spojení a roamingové poplatky. Jakékoliv takové náklady leží mimo sféru vlivu a odpovědnosti společnosti ŠKODA AUTO.

IX. Poplatek za užívání / ceny, právo na odstoupení

1. První objednávka služeb ŠKODA Connect pro nový vůz je pro zákazníka bezplatná v rozsahu a za podmínek uvedených v objednávce nového vozu. Za následné objednávky bude placen paušální poplatek za užívání na začátku dohodnuté doby trvání poskytování služeb; platí ceny uvedené jako součást procesu objednání. Platba se může uskutečnit prostřednictvím způsobů platby uvedených v procesu objednání.

2. Nebude-li platba uhrazena ve lhůtě splatnosti uvedené v potvrzení objednávky, zašle společnost ŠKODA AUTO zákazníkovi e-mailem upomínku. Pokud ŠKODA AUTO nezaznamená připsání platby ani ve stanovené dodatečné lhůtě, vyhrazuje si právo odstoupit e-mailem od objednávky/od smlouvy o užívání ŠKODA Connect.

X. Doba platnosti

1. Smlouva o užívání ŠKODA Connect má dobu platnosti sjednanou v objednávce („doba platnosti služby“).

2. Pro nové vozy platí: Pokud zákazník neprovede objednávku do devadesáti (90) dnů od převzetí vozu zákazníkem („první objednací lhůta“), zkrátí se doba platnosti služby ŠKODA Connect o počet dnů od konce první objednací lhůty do dne realizace skutečné objednávky.

3. Doba platnosti služby je vázaná na vůz a zobrazí se zákazníkovi v zákaznickém účtu.

4. Při skončení doby platnosti služby ŠKODA Connect skončí smlouva o užívání ŠKODA Connect automaticky, aniž by byla nutná výpověď ze strany společnosti ŠKODA AUTO nebo zákazníka.

5. ŠKODA AUTO připomene zákazníkovi včas před skončením doby platnosti služby ŠKODA Connect e-mailem možnost jejího prodloužení. Za tímto účelem může zákazník na webových stránkách ŠKODA Connect provést (novou) objednávku služeb ŠKODA Connect pro další období.

XI. Výpověď, převod smlouvy

1. Řádná výpověď smlouvy o užívání ŠKODA Connect je během trvání doby platnosti služby vyloučena. Právo na mimořádnou výpověď ze závažného důvodu odpovídajícího podstatnému porušení smluvní povinnosti kterékoliv ze smluvních stran tím není dotčeno.

2. ŠKODA AUTO si vyhrazuje právo převést smlouvu o užívání ŠKODA Connect (bez změny jiných smluvních ustanovení) na jinou společnost ze skupiny ŠKODA; k tomu uděluje zákazník společnosti ŠKODA AUTO již nyní svůj souhlas. Společnost ŠKODA AUTO musí zákazníka informovat písemně s dostatečným předstihem.

XII. Užívací práva, užívání dat

1. Zákazník získá nevýhradní právo na užívání služeb ŠKODA Connect během doby platnosti služby a obsahů a informací získaných přes tyto služby. Zákazníkovi se nepovoluje sdělovat a/nebo distribuovat obsah a informace získané prostřednictvím ŠKODA Connect třetím osobám pro komerční účely.

2. Zákazník obdrží zdarma nevýhradní, nepřevoditelné a nepostupitelné právo na využívání aplikace ŠKODA Connect App v souladu s těmito VOP.

3. ŠKODA AUTO chrání osobní údaje zákazníka a užívá je výhradně za účelem plnění této smlouvy ŠKODA Connect na základě předchozího a výslovného souhlasu vydaného zákazníkem v souladu s příslušnými všeobecně závaznými právními předpisy; bližší informace pro zákazníka jsou uvedeny v Informacích o zpracování osobních údajů . Zákazník uděluje společnosti ŠKODA AUTO nevýhradní, časově neomezené, neomezené, přenosné a sublicencovatelné právo na využívání ostatních dat, zejména technických, která neodkazují na žádnou osobu nebo která ztratila osobní charakter (anonymizovaná data). V této souvislosti nebudou zpřístupněna žádná osobní data a jakákoliv stopa anonymizovaných dat k zákazníkovi je vyloučena.

XIII. Odpovědnost zákazníka

1. Zákazník je povinen zajistit, aby užívání služeb ŠKODA Connect neporušovalo ustanovení těchto VOP, příslušné obecně závazné právní předpisy, práva třetích osob nebo dobré mravy. To platí i tehdy, pokud bude přístup ke službám ŠKODA Connect, resp. k vozu umožněn třetím osobám.

2. Pokud vůz užívá třetí osoba (např. rodinný příslušník nebo spolupracovník zákazníka), je zákazník povinen pomocí vhodných opatření zajistit (např. vyžádání si souhlasu třetí osoby), aby přístupem zákazníka ke službám ŠKODA Connect nebyla omezena práva třetích osob. Přitom je nutno zohlednit, že zákazník získá přístup k informacím o vozu a tím (nepřímo) o třetích osobách (rychlost vozu, poslední parkovací poloha atd.).

3. Při využívání aplikace ŠKODA Connect App musí být dodržováno autorské právo, práva na obchodní jméno a značku i další práva společnosti ŠKODA AUTO a dalších třetích stran (především osobní práva). Je zakázáno, aby zákazník aplikaci ŠKODA Connect App používal při porušování těchto podmínek. Zákazník se musí zdržet jakéhokoliv zneužívání aplikace ŠKODA Connect App; především nesmí aplikaci ŠKODA Connect App ani její části začleňovat do jiných webových stránek, bez ohledu na to, zda soukromých nebo komerčních, ani je komerčně šířit.

4. Jestliže zákazník je také řidičem, služby nabízené v aplikaci ŠKODA Connect App se smí využívat při řízení pouze za předpokladu, že to nebude odvádět pozornost zákazníka od toho, co se děje na silnici, a že jsou dodržovány legislativní požadavky na silniční dopravu.

5. Prostřednictvím mobilní online služby „Zdravotní karta vozu“ je zákazníkovi umožněno nahlížet do některých aktuálních výstrah nebo chybových hlášení od vozu, které jsou však pouze orientační. Zákazník je nadále povinen se řídit výlučně výstrahami a chybovými hlášeními ve voze.

6. Při zaviněném porušení závazků uvedených v tomto článku odpovídá zákazník za škodu, která tím vznikne společnosti ŠKODA AUTO, a zavazuje se, že společnost ŠKODA AUTO zprostí eventuálních nároků třetích osob vyplývajících z těchto porušení.

XIV. Odpovědnost společnosti ŠKODA AUTO

1. ŠKODA AUTO neodpovídá za aktuálnost, správnost, úplnost a / nebo kvalitu dat poskytovaných prostřednictvím služeb ŠKODA Connect, obsahů a informací, které poskytují třetí osoby. Taková data, obsahy a informace společnost ŠKODA AUTO obsahově nijak nekontroluje ani neupravuje.

2. ŠKODA AUTO neodpovídá za škody vzniklé neodborným užíváním služeb ŠKODA Connect nebo ŠKODA Connect App. To platí zejména tehdy, pokud řidič vozu v důsledku užívání služeb ŠKODA Connect nebo ŠKODA Connect App za jízdy nevěnuje pozornost dopravní situaci a způsobí dopravní nehodu.

3. ŠKODA AUTO neodpovídá za žádné škody vzniklé v důsledku toho, že zobrazení výstrah a chybových hlášení na „zdravotní kartě vozu“ se liší od skutečného zobrazení ve vozu (bod XIII.5).

4. ŠKODA AUTO neodpovídá za škody vzniklé tím, že zákazník zvolí nevhodné heslo / S-PIN (viz bod III.3) nebo heslo / S-PIN neuloží bezpečně, nebo za škody, které způsobila třetí osoba, které zákazník umožnil přístup ke službám ŠKODA Connect (viz bod XIII.2).

5. ŠKODA AUTO dále není odpovědná v souladu s následujícími ustanoveními:

a) Jestliže zákonné požadavky budou vyžadovat, aby společnost ŠKODA AUTO uhradila škody způsobené v důsledku lehké nedbalosti, ŠKODA AUTO bude odpovědná pouze v omezeném rozsahu: bude odpovědná pouze tehdy, pokud porušila některý ze svých základních smluvních závazků. Tato odpovědnost bude také omezena, a to na škody, které jsou předvídatelné a obvyklé v době uzavření smlouvy.

b) Nezávisle na vině na straně ŠKODA AUTO zůstává možná odpovědnost z důvodu podvodného zatajení závady, z důvodu převzetí záruky nebo v souladu se zákonem u ručení za výrobek nedotčena.

c) Osobní odpovědnost právních zástupců, pověřených zástupců a zaměstnanců ŠKODA AUTO za jimi způsobené škody prostřednictvím běžné nedbalosti je vyloučena. Pro škody a ztráty způsobené uvedenými osobami prostřednictvím hrubé nedbalosti s výjimkou právních zástupců a manažerů platí omezení odpovědnosti v bodu XIII.5.a upravující tyto situace pro ŠKODA AUTO.

Omezení odpovědnosti v tomto bodu XIII.5 neplatí v případě smrti, fyzického zranění nebo poškození zdraví.

XV. Trvalé předání vozu

1. Smlouva o užívání ŠKODA Connect je vázaná na vůz a nemůže být převedena na jiný vůz. Zákazník je při prodeji nebo při jiném trvalém předání vozu třetí osobě („nabyvatel“) povinen

› vymazat své osobní údaje ve vozu;

› odstranit svůj hardware (SIM kartu) z vozu, ledaže by ji zákazník chtěl předat nabyvateli společně s vozem;

› vymazat vůz ze svého zákaznického účtu ŠKODA.

2. Nabyvatel může užívat služby ŠKODA Connect po zřízení zákaznického účtu ŠKODA (čl. III), objednání služeb ŠKODA Connect (čl. IV) a jejich aktivaci (čl. V). Nabyvatel získává současně licenci ke službám souvisejícím s dotčeným vozem.

3. Účinnost převodu smlouvy o užívání ŠKODA Connect na nabyvatele závisí na udělení souhlasu společnosti ŠKODA AUTO, který však může být odepřen jen ze závažného důvodu v osobě budoucího nabyvatele; potvrzení objednávky podle čl. VII.2 je považováno za udělení souhlasu společnosti ŠKODA AUTO s převodem smlouvy.

XVI. Místo soudní příslušnosti, použitelné právo

1. Výhradním místem soudní příslušnosti pro všechny nároky vyplývající ze smlouvy o užívání ŠKODA Connect a v souvislosti s ní je obecný soud příslušný dle sídla společnosti ŠKODA AUTO, pokud je zákazník právnickou osobou.

2. Pokud je zákazník fyzická osoba (spotřebitel), může ŠKODA AUTO podat žalobu vůči němu jen u soudu příslušného podle jeho místa bydliště nebo místa jeho obvyklého pobytu; zákazník může vůči společnosti ŠKODA AUTO naproti tomu vedle soudu příslušného podle svého místa bydliště nebo svého místa obvyklého pobytu podat žalobu u soudu v jakémkoli ze zákona příslušném místě soudní příslušnosti.

3. Pro všechny spory vzniklé ze smlouvy o užívání ŠKODA Connect platí výhradně právo České republiky; použití Úmluvy Organizace spojených národů o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) je vyloučeno. Pokud je zákazník spotřebitel, platí odlišně od toho právo státu, ve kterém má spotřebitel k okamžiku uzavření smlouvy své bydliště nebo místo obvyklého pobytu.

XVII. Salvátorská doložka

Pokud by jednotlivá ustanovení této smlouvy byla neúčinná nebo pokud by se stala neúčinnými, účinnost ostatních ustanovení tím nebude dotčena. Namísto neplatného ustanovení se použijí taková ustanovení, která pokud možno co nejvíce odpovídají hospodářskému účelu smlouvy při přiměřeném zachování oboustranných zájmů.

XVIII. Alternativní a online řešení sporů (ADR/ODR)

V souladu s ustanoveními nařízení (EU) č. 524/2014 Evropského parlamentu a Rady ze dne 21. května 2013 („nařízení“) je zákazník oprávněn použít mimosoudní řešení sporů týkajících se smluvních závazků, které vyplývají z kupních smluv nebo smluv o poskytování služeb uzavíraných on-line mezi spotřebitelem s bydlištěm v Unii a společností ŠKODA AUTO usazenou v Unii, prostřednictvím subjektu alternativního řešení sporů uvedeného na seznamu podle čl. 20 (2) směrnice 2013/11/EU a za využití platformy pro řešení sporů on-line. Tato platforma je dostupná na adrese http://ec.europa.eu/odr.

XIX. Zpracování osobních údajů, cookies a Google Analytics

1. Informace o zpracování osobních údajů a o cookies, obojí v platném znění, jsou k dispozici na webové stránce ŠKODA Connect Portal.

2. ŠKODA AUTO používá nástroj Google Analytics poskytovaný společností Google, Inc. („Google“), který využívá cookies nebo jiné nástroje integrované do kódu za účelem analýzy, jak uživatelé využívají webovou stránku ŠKODA Connect Portal a aplikaci ŠKODA Connect App. Google Analytics zahrnuje stav účtu a monitor výkonnosti, souhrnný počet návštěvníků, aktivní uživatele, vyhledávač uživatelů, analýzu návštěvnosti, kvalitu návštěvníků, pravděpodobnost konverze, zprávy z porovnání, demografické údaje a zájmy, zprávu o toku uživatelů, zprávy Adwords... Více informací o zpracování a využívání a údajích je uvedeno v sekci Privacy & Terms (Soukromí a podmínky) na webové stránce Google Analytics.

3. Informace vytvářené souborem cookie o využívání webové stránky (včetně vaší IP adresy) mohou být přeneseny na servery ve Spojených státech, kde zůstanou uloženy. Google tyto informace použije pro účely hodnocení využití webové stránky a tvorbu zpráv o takovém využití pro svého operátora a pro poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitami na webové stránce nebo v aplikaci a rovněž pro hodnocení používání internetu obecně. Google může tyto informace také předávat třetím stranám, je-li to vyžadováno zákonem, nebo pokud takové třetí strany zpracovávají tyto informace za společnost Google. Pro webovou stránku ŠKODA Connect Portal můžete odmítnout použití cookies, buď jak je uvedeno výše nebo změnou příslušných nastavení ve svém prohlížeči, avšak pokud odmítnete všechny typy cookies, nebudete moci plně využívat všechny funkce této webové stránky. Pokud nesouhlasíte se zpracováním svých údajů v Google Analytics pro aplikaci ŠKODA Connect App, aplikaci nepoužívejte.


Příloha 1

Poučení o odstoupení

Právo na odstoupení

Máte právo z této smlouvy odstoupit do čtrnácti (14) dnů bez udání důvodu. Lhůta na podání výpovědi je čtrnáct (14) dnů od dne uzavření smlouvy. Za účelem uplatnění svého práva na odstoupení od smlouvy kontaktujte oddělení zákaznické péče uvedené na internetových stránkách ŠKODA Connect Portal jednoznačným prohlášením (např. dopis zaslaný poštou nebo e-mailem) o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Za tímto účelem je doporučeno použit přiložený vzorový formulář.

K dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, když sdělení o odstoupení od smlouvy pošlete před jejím uplynutím.

Zákazník nesmí tuto smlouvu zrušit z důvodu nedostupnosti, nepřesnosti nebo nedostatečné podpory služeb, funkcí, rozhraní nebo produktů v Beta testování.

Následky odvolání

Jestliže odstoupíte od této smlouvy, společnost ŠKODA AUTO musí okamžitě uhradit všechny platby, které od vás obdržela včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vzniklých, pokud si zákazník zvolí odlišný způsob doručení než standardní ekonomickou možnost, kterou nabízí ŠKODA AUTO), nejpozději do čtrnácti (14) dnů od dne, kdy ŠKODA AUTO obdržela vaše oznámení o odstoupení od smlouvy. Pro toto vrácení ŠKODA AUTO použije stejný platební způsob, jaký jste použili při původní transakci, ledaže s vámi bylo ujednáno jinak. Za žádných okolností vám v souvislosti s touto zpětnou platbou nevzniknou žádné poplatky.

Vzorový formulář odstoupení

Pokud chcete od smlouvy odstoupit, vyplňte prosím tento formulář a zašlete ho na oddělení zákaznické péče, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny na webových stránkách ŠKODA Connect Portal.

Já/my(*) jako fyzická osoba (spotřebitel) tímto odstupuji (odstupujeme) od smlouvy o koupi služby ŠKODA Connect (s výjimkou služby nouzového volání)

pro vůz s VIN (identifikační číslo vozu) (**):

_______________________________________

Jméno spotřebitele:

_______________________________________

Číslo spotřebitele (***):

_______________________________________

E-mailová adresa spotřebitele uvedená v uživatelském profilu ŠKODA (***):

_______________________________________

Adresa spotřebitele:

________________________________________

Podpis spotřebitele (jen u sdělení v tištěné podobě):

________________________________________

Datum:

____________________

(*) Nehodící se škrtněte.
(**) VIN najdete na spodním okraji čelního skla svého vozu a v dokumentech od vozu.

(***) K dispozici na portálu ŠKODA Connect v části Uživatelský profil.

(Verze z července 2018)